Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2016-008

25.04.2016

Уведомление с вх. № КПД-14-89/18.02.2016г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-89(2)/24.03.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-89(4)/21.04.2016г. за инвестиционен проект за „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 - временно“, с възложител – „ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД, 4241, гр. Лъки, обл. Пловдивска, ул. „Освобождение” №2

Във връзка с внесеното уведомление за горе цитирания инвестиционен проект, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционният проект е изменението на технологичният процес от „мокро“ в сухо депониране на хвоста в новоизградени секции в чашата на водохранилище „Лъки-2-язовир“. Предвижда се хвостохранилище „Лъки-2-комплекс“ да работи по следната технологична схема:

- Съществуващото хвостохранилище „Лъки-2-временно“ и изградения до него хидротранспорт се запазват. Утаителното езеро ще се раздели на две клетки посредством насипна дига, перпендикулярна на стената, и съоръжението за приемане на хвоста, където ще се дренира транспортиращата вода и ще се връща в оборотен цикъл.

- След осушаване временно депонирания хвост ще се изгребва чрез строителна механизация и чрез автотранспорт ще се депонира трайно в новоизградени две секции в чашата на водохранилище „Лъки-2-язовир“. Секциите ще се насипват последователно, като първоначално ще се депонира до запълването й в първата секция, след което ще се продължава във втората.

- Временното депониране на хвоста, осушаването му и предепонирането му ще се извършват само в района на съществуващото хвостохранилище „Лъки-2-комплекс“, който е затворен и ограничен за външен достъп.

Според представената информация, избраната технология има редица предимства, основното от които е решаването на проблема с проникване на дренирала и замърсена вода през карстовите образувания по дъното на водхранилище „Лъки-2-язовир“ и попадането й в р. Юговска. Чрез изграждането на секциите ще се предотврати свободното изтичане на води, които са били в контакт с хвост. Запазват се редица изградени съоръжения, включително системата за хидротранспорт на хвоста от Лъкинската обогатителна фабриката до хвостохранилище „Лъки-2-временно“, а за предепонирането ще се използват вътрешни технологични пътища разположени в съществуващото хвостохранилище „Лъки-2-комплекс“. Ще увеличи възможността за по-пълноценно използване на изградения капацитет на водохранилище „Лъки-2-язовир“, като с изменението не се предвижда заемане на нови площи и увеличавана не капацитета, както на производство на обогатителната фабрика, така и на съществуващото хвостохранилище. Капацитета на съоръжението е приемането на хвост - 450 т/ ден. или 190 000 т/год. при 16-часов режим на работа на фабриката. Не се предвижда изменение на общата използвана площ. Поземлените имоти, в които попада хвостохранилище „Лъки-2-комплекс“, съгласно представените скици са с идентификатори 05623.0.52; 05623.0.53; 05623.0.54. За продължаване на по-нататъшната дейност на дружеството е издадено Решение по ОВОС №61-13/2001г. на „Горубсо – Лъки“ АД, трансформирана в „Лъки Инвест – ЛОФ“ ЕООД, гр. Лъки. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно представената информация от „ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД, свързана с изменение на начина на депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 е видно, че предвидените дейности не попадат самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на ЗООС. Тъй като инвестиционното предложение е свързано с осъществяване на основната дейност на дружеството (добив и преработка на руди от подземни рудници, попадаща в обхвата на т. 2, буква „б“ – мини с подземен добив от Приложение № 2 на ЗООС), намираме, че Вашето инвестиционно предложение следва да се разглежда като изменение по смисъла чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона, като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие върху околната среда следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на включените в проекта дейности спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-138/19.04.2016г., дейностите в инвестиционното предложение са допустими от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на изисквания посочени в писмото.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Така представеният инвестиционен проект, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

- BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.)

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционният проект са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан” обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

Измененията предвидени с инвестиционният проект попадат в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Лъки, Кметство Борово, БДИБР-Пловдив и Възложителят)