Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2016-007 от 19.04.2016г.

19.04.2016

Уведомление с вх. № КПД-14-142/17.03.2016г., допълнителна информация с вх.№ КПД-14-142(1)/22.03.2016г., писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-142(3)/08.04.2016г., писмо с вх.№ КПД-14-142(4)/13.04.2016г. и становище на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-142(7)/18.04.2016г. за инвестиционно предложение „Кравеферма за 150 дойни крави”, в ПИ 021034, м. „Дерето-Белишка река“, землище на с.Борово, община Лъки, обл. Пловдив с възложител: Чавдар Валентинов 

Във връзка с внесеното уведомление за горе цитирания проект предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда в имот №021034, с площ 4,582 дка да се изгради кравеферма за 150 млечни крави. Инвестиционното предложение е за ново строителство и включва: хале с боксове за кравите, помещения за доилно-млечен блок, битова част и офис, торова яма. Халето за крави ще е с площ 1000кв.м, изградено с метална носеща конструкция. В сградата ще са разположени боксовете за кравите. Помещения за млечния блок, битовата част и офиca ще се изпълняват монолитно и ще са функционално свързани на площ около 100кв.м. Кравите ще се отглеждат свободно, пасищно и ще имат на разположение индивидуални боксове. Торовата яма ще е стоманобетонова, водоплътна, с обем около 1100куб.м. Получената торова маса ще използва изцяло за наторяване на земеделски земи. Предвижда се производството на около 550т мляко годишно. Имота граничи със съществуващ полски път и не е необходима нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. По време на строителството ще се използват традиционни строителни материали, доставяни от строителната фирма -изпълнител. Вода за строителни нужди ще се доставя с цистерна с подходящ обем. Почистването на торовата маса ще е сухо и не е съпроводено с формиране на отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма и ще се извозват периодично по договор с оторизирана за целта фирма. Водите от измиване на съоръженията в доилното ще се заустват в торовата яма. Съгласно становище с Изх.№619/11.03.2016г., на „ВиК” ЕООД Пловдив, поради отдалечеността на имота от водоснабдителна и канализационна система, не може да се осигури питейна вода за имота и заустване на отпадъчни води. Вода за питейно-битови нужди, за водопой на кравите и за измиване на съоръженията в доилното ще се доставя с цистерна, която ще се пълни от узаконен водоизточник за обществено водоснабдяване и по специално от водопроводната мрежа на гр.Лъки. Водата за питейно-битови нужди на персонала и за измиване на съоръженията в доилното ще по 0,2 куб.м/ден или 73куб.м/год. - общо 146 куб.м/год. За водопой на кравите - 6 куб.м/ден или 2190 куб.м/год. Имота граничи със съществуващ полски път и не е необходима нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. По време на експлоатацията за енергийни нужди ще се използва електроенергия доставяна от електропроводно отклонение от въздушна линия ниско напрежение преминаваща в близост до имота. Имота е собственост на възложителя съгласно представеният нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и скица.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на включените в проекта дейности спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-121/14.04.2016г., дейностите са допустими от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на изисквания посочени в писмото.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1, буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

- BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.)

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан” обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.