Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Подобект: „Канализация – Довеждащи колектори и подпорни стени за защита на колекторите“ - №СМ-2016-006

13.04.2016

Уведомление с вх.№ КПД-14-46/26.01.2016г., допълнителна информация с вх.№ КПД-14-46(2)/07.03.2016г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-46(4)/07.04.2016г. за „Инвестиционен проект за ремонт на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Неделино”, Подобект: „Канализация – Довеждащи колектори и подпорни стени за защита на колекторите“ с възложител – Община Неделино, гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ №104, кмет – Боян Радоев Кехайов

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горе цитирания проект предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът предвижда следните дейности:

·      Събиране и отвеждането на битовите и дъждовните води посредством изграждането на нови канализационни мрежи.

Канализацията ще е с начало: N41°27,46.0", Е25°04'02.6" и край: N41°27'23.0"; Е25°04'43.1". Строителни отпадъци ще бъдат третирани съгласно одобрен план за управлението им. Изкопните земни маси ще бъдат временно депонирани на предварително определени за това места. Засегнатите от строителство терени ще бъдат рекултивирани. Оразмеряването на канализацията е за Qср.дн.отп.вода = 35,3 л/сек. Проектът ще се изпълни през УПИ – III, кв.44 и УПИ I, кв.45 по ПУП на гр. Неделино, както и по изградена улична мрежа по улици, както следва:

-       ул. „Здравец“ от О.Т. 23-62 и от О.Т. 55-61:

-       ул. „Акация“ от О.Т. 68-62;

-       ул. „Напредък“ от О.Т. 75-62 и от О.Т. 120-516;

-       ул. „Александър Стамболийски“ от О.Т. 155-156;

-       ул. „Черешка“ от О.Т. 42-38;

-       ул. „Бор“ от О.Т. 108-107;

-       ул. „Шадийца“ заустване при О.Т. 107.

Имотите са частна общинска собственост, съгласно представените актове от Община Неделино.

·      Заустване на отпадъчните води в съществуващата канализация, след което в бъдеща пречиствателна станция за отпадъчни води. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Неделинска.

·      Изграждане на охранителни подпорни стени по част от улиците покрай река Неделинска и вливащите се в нея дерета, по които ще преминават канализационни мрежи е с цел предпазване от изравяне и разрушаване на канализациите в тези участъци. Предвид посоките и наклоните на канализационните клонове и водосборните райони на дъждовните води местоположението на дъждоприемниците ще се изгражда възможно най-близко до реката.

·      Изграждане на мост-канал между двата бряга на р. Неделинска при О.Т.156.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на включените в проекта дейности спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-100/06.04.2016г., дейностите са допустими от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия посочени в писмото.

Част от дейностите в проекта попадат в обхвата на глава шеста, т.10 буква „м“ - крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, която ще бъде засегната при реализацията на проекта, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 6,1 км.

Проектът с включените в него дейности попадат в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на БДИБР-Пловдив и Възложителят – Община Неделино)