Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2016-005 от 12.03.2016г.

12.03.2016

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ КПД-14-58/05.02.2016г. писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-58(2)/08.03.2016г. за „Път ІІ-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем“: участък 1 от км.125+757.46 до км.129+660 – реконструкция; участък 2 от км.129+660 до км.132+920 – рехабилитация; участък 3 от км.132+920 до км.135+530 – обходен път на гр.Рудозем по съществуващи улици и ново трасе., с възложител: Агенция пътна инфраструктура, бул. „Македония“ №3, гр. София 1606.

Във връзка с внесеното от уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда основен ремонт (рехабилитация), реконструкция и ново строителство в отделни участъци от път II-86, част от Републиканската пътна мрежа, обединени в един обект, който Агенция „Пътна инфраструктура“ ще реализира със съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Гърция – България“ 2014 – 2020 г.

Път II-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем“ в разглежданите участъци, е с влошени експлоатационни и технически характеристики (стеснен габарит на места, както и елементи в план и в профил, неотговарящи на класа на пътя).

Очаква се увеличаване на транспортните потоци и социалната значимост на направлението Рудозем – границата с Р Гърция, предвид плануваното изграждане на ГКПП „Рудозем – Ксанти (Елидже)“ и прокарването на нов път по същото направление от гръцка страна, които ще осигурят връзка България – Гърция през Родопа планина (проходът „Елидже“), включително и за тежкотоварния транспорт.

С реализиране на инвестиционното намерение ще се постигнат:

· Подобряване на транспортно-експлоатационните качества и комфорта при пътуване в разглеждания участък;

· Повишаване безопасността на движение, както и пропускателната способност на пътния участък (чрез подобряване елементите на съществуващото трасе в план и в профил);

· Извеждане на транзитния, генериран и привлечен трафик към бъдещия ГКПП извън централната част на гр. Рудозем чрез изграждането на обходен път.

Проектното трасе е разделено на следните участъци, предвид характера на строително – монтажните работи:

Участък 1 от км 125+757.46  до км 129+660 – реконструкция

Участъкът се намира на територията на област Смолян, разположен в землищата на гр. Рудозем, община Рудозем и с. Средногорци, община Мадан. Началото му е при км 125+364 – край на регулационните граници на с. Средногорци, до където е изпълнена рехабилитация на пътя в периода 2008 – 2011 г. Краят на участъка е при км 129+660.

Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация

Участъкът е разположен изцяло в регулационните граници на гр. Рудозем. Началото му (км 129+660) се обуславя от началото на изпълнен бордюр, двустранно, в кв. „Койнарци“. Краят му (км 132+900) е на 62,5 м преди триклонно кръстовище за „Рудметал“ АД („Горубсо“), пред лицето на бензиностанция „Петрол“.

Участък 3 от км 132+920 до км 135+530 – Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе

Участъкът започва от км 132+900 (край Участък 2) и дава началото на трасето на обходния път. То се развива по съществуващи улици с паважна настилка (общинска собственост), минаващи покрай автогарата и спортната зала на гр. Рудозем, както и през индустриална зона, приблизително до км 134+100. От тук нататък преминава по нов терен, в непосредствена близост до река Чепинска, пресича я чрез нов мост, след което проектното трасе се включва в съществуващото трасе на републикански път II-86. Краят на участъка (км 135+614) е 67 м след чертите на населено място Рудозем и съвпада с началото на реконструиран участък в периода 2005 – 2008 г. Целта на това проектно решение е да се реши проблемното преминаване през града чрез извеждане на автомобилните потоци от централната градска част. Всички допълнителни подобекти (банкети, тротоари, мостови съоръжения, пътни кръстовища, отводнявания на пътното тяло и др.) предвидени за реализация ведно с основното инвестиционно предложение ще бъдат изпълнявани своевременно.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-53/01.03.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Така заявеното инвестиционно предложение с включените в него дейности попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,69 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

 

III. По отношение на изискванията на чл. 104, ал.3, т.1 от Закона за околната среда за осигуряване на безопасни разстояния от/до предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал /ПНРП и ПВРП/:

 

На основание чл. 104, ал.3, т.1 и 3 от Закона за опазване на околната среда за осигуряване на безопасни разстояния от/до предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал  /ПНРП и ПВРП/ , Ви информираме, че в близост до трасето е разположено предприятие с нисък рисков потенциал „Рудоземска обогатителна фабрика” с оператор „Горубсо Мадан” АД, гр.Мадан.

 

Във фабриката се използват следните реагенти:

 

Химично наименование

CAS №

EINECS №

 

Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)1

Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС1

Проектен капацитет на технологичното съоръжение _(съоръжения) (в тонове)2

Налично количество (в тонове)³

Физична форма на веществото

1

2

3

4

5

6

7

8

Калиев изобутил ксантогенат

13001-46-2

235-837-2

Н251 – самонагряващ мателиал, може да предизвика самозапалване. Категория на опасност 1

 

Н302 остра токсичност категория на опасност 4, вреден при поглъщане

 

Н315 корозия/дразнене на кожата, категориа на опасност 2

 

Н411 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2, Токсичен  за  водните организми с дълготраен ефект, Категория на опасност

Попада в Част 1 на Прил.3, Раздел „Е” – Опасности за околната среда Е2 с прагови стойности 100/500

5

2.6

Прах, люспи или пепел

Натриев силикат разтвор-

 

1344-09-8

215-687-4

Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

 

Н315 корозия/дразнене на кожата, категориа на опасност 2

 

Не попада в Приложение 3, към чл.103

Не е СЕВЕЗО вещество

20

10

Твърдо-фин прах

Натриев цианид

 

143-33-9

205-599-4

Н290 Корозивно за метали, категория на опасност 1;

 

Н300 Остра токсичност (орална), категория на опасност 1, 2. Смъртоносeн при поглъщане

 

Н310 Остра токсичност (дермална), категория на опасност 1, 2 Смъртоносен при контакт с кожата

 

 

 

 

 

Н330 Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 1, 2. Смъртоносен при вдишване.

 

 

 

Н372 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на - опасност 1

 

 

Н410 – много токсичен към водните организми с дълготраен ефект, Категория на опасност 1

 

Попада в Част 1 Раздел „Н“- Н1  - категория 1-5/20 т. Количеството опасно в-во е по-голямо от праговото  в колона 2 и по-малко от  колона 3

 

 

Попада в Част 1Раздел „Н“- Н1 категория 1 прагови количества 5/20. Количеството опасно в-во е по-голямо от праговото  в колона 2 и по-малко от  колона 3

 

 

Попада в Част 1 Раздел „Н“- Н1 и 5/20. Количеството опасно в-во е по-голямо от праговото  в колона 2 и по-малко от колона 3

 

Попада в Част 1Раздел „Н“- Н3 категория 1 – 50/200т. Количеството опасно в-во не надвишава  праговото  в колона 2

 

Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е“-Е1 с прагови кол. 100/200. Количеството опасно е под праговото в колона 2

10

1.3

твърдо

 

Цинков сулфат

 

7733-02-0

231-793-3

Н302 остра токсичност категория на опасност 4, вреден при поглъщане

 

Н318 увреждане на очи вредност 1

 

Н410 –  много токсичен към водните организми с дълготраен ефект, Категория на опасност 1

 

Н400 – силно токсичен към водните организми Категория на опасност 1

 

Не попада в Прил.3, към чл.103

 

 

Не попада в Прил.3, към чл.103

 

Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е“-Е1 с прагови кол. 100/200.

 

Количеството опасно в-во е равно на праговото в колона 2

100

21

Твърдо, гранули

 

Dowfroth 250 флотационен разпенител

Компоненти

1.трипопилен гликол метил етер

037286-64-9

полимер

R 22,36,24,25

Част 1

Раздел „Н“- категория 1,

2

0.4

течност

 

Меден сулфат

 

7758-98-7

231-847-6

Н302 остра токсичност категория на опасност 4, вреден при поглъщане

 

Н410 –  много токсичен към водните организми с дълготраен ефект, Категория на опасност 1

 

Н400 – силно токсичен към водните организми Категория на опасност 1

 

Н319 – сериозно овреждане на очите, Категория на опасност 2 (Eye irit.2)

 

Н315 корозия/дразнене на кожата, категориа на опасност 2

 

Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е“-Е1 с прагови кол. 100/200 Количеството опасно в-во е по-малко от праговото в колона 2

 

20

5.2

твърдо

 

Негасена вар

Калциев оксид

1305-78-8

215-138-9

STOT SE категория 1 и 2

Н318 увреждане на очи вредност

Н315 корозия/дразнене на кожата, категориа на опасност

Н335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища

 

По категория на опасност попада в Част 1 на Прил.3, към чл.103 в Раздел „Н“- Н3 с прагови кол. 50/200. Количеството опасно в-во е по-голямо от праговото в  колона 2.

 

60

10.8

твърдо

Уведомяваме Ви, че в обхвата на инвестиционното Ви предложение, няма издадени решения за одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на нови и планирани изменения на съществуващи ПНРП и ПВРП.

Съгласно изготвена от оператора оценка на риска от големи аварии, пространствените зони на висока смъртност и сериозни поражения са в очертанията на предприятието и са посечени на графичния материал приложен към настоящото писмо.

При по-нататъшното разработване на проекта и представяне на информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, да се отчете въздействието и близостта на предложението до „Рудоземска обогатителна фабрика” с оператор „Горубсо Мадан” АД, гр.Мадан.

 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Община Рудозем, Кметство Средногорци община Мадан, БДИБР-Пловдив и Възложителят)