Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2016-004 от 19.02.2016г.

19.02.2016

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-785-(2)/19.01.2016г., писмо на БДИБР - Пловдив №КД-04-36/11.02.2016г. за: „База за отдих“ в ПИ с кадастрални номера 014258 и 014253, в м. „Буковака“, в землището на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 13171 кв.м. Във връзка с внесеното от Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-785-(2)/19.01.2016г., писмо на БДИБР - Пловдив №КД-04-36/11.02.2016г. за: „База за отдих“ в ПИ с кадастрални номера 014258 и 014253, в м. „Буковака“, в землището на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 13171 кв.м., Ви уведомяваме, че приемаме така представеното уведомление, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявамe за следното:

 

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

 

  Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „База за отдих“ в ПИ с кадастрални номера 014258 и 014253, в м. „Буковака“, в землището на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян.  Имотите са собственост на възложителя и са с обща площ 13171 кв.м., съгласно представените скици и документи за собственост. По данни на възложителя, предложението включва изграждане на шест бази за отдих с капацитет за настаняване на около 50 човека. За нуждите на предложението се предвижда ресторант с капацитет за настаняване на около 50 посетители и кафе-бар с капацитет около 20 места.  Съгласно представена схема на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води, водоснабдяването на обекта е възможно да се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуващ водоизточник – извор „Селище“ на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат в септична яма или в пречиствателно съоръжение с последващо заустване в най-близкия водоприемник. Предложен е вариант с изграждане на пречиствателно съоръжение тип Биоконтейнер, подходящо за пречистване на отпадъчните води от планински комплекси.

 

  Съгласно чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БДИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-36/11.02.2016г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при следните условия:

 

  -                 Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение;

 

  -                Да се сключи договор с ВиК дружество, експлоатиращо водопроводната мрежа на с. Река, общ Смолян, от където ще бъде захранено инвестиционното предложение.

 

  -                При заустване на отпадъчните води в яма, това да се извърши във водоплътна изгребна яма, като се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на отпадъчните води от водоплътната яма до съществуваща ПСОВ.

 

  -                При заустване в повърхностен водоизточник е необходимо да се осигури подходящо пречистване и да се стартира процедура в БД ИБР, съгласно чл.46 от ЗВ.

 

  Така заявеното инвестиционно предложение и включените в него дейности попада в обхвата на т. 35, буква „а“ на Приложение № 1 на ЗООС и на основание чл. 92, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

  На основание чл. 94, ал.2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата нормативна уредба.

 

  Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото осъществяване, включително и необходимите площи за осигуряване на вътрешни пътища, изграждане на електропреносна мрежа, пречиствателни съоръжения, допълнително водоснабдяване и др., които трябва да са включени в разглежданата площ на имота.

 

За провеждане на процедурата по изработване но доклад по ОВОС е необходимо да предприемете следните действия:

 

 

  - Да изработите задание за обхвата на доклад по ОВОС на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба;

 

  - При изготвяне на заданието, съгласно чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС е необходимо да организирате провеждането на консултации, в т. ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му структури (РЗИ Смолян), засегнатата общественост, както и с РИОСВ – Смолян, след което да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки съгласно чл.9, ал.5 от същата Наредба.

 

  - Информацията получена при консултациите следва да се използва при изработване на заданието за обхвата на доклада по ОВОС. На основание чл.10, ал. 5 Наредбата за ОВОС, възложителят задължително провежда консултация по изработеното задание с компетентният орган по околна среда – РИОСВ - Смолян.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 

  Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

 

  Най-близко разположените защитени зони са: BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.) и BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи на около 1600 м.

 

  Инвестиционното предложение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните близко разположени защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

 

  На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която горепосоченото инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002073 „Добростан” и BG0001031 „Родопи - Средни”, поради следните мотиви:

 

  ·    Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположените защитени зони BG0002073 „Добростан” и BG0001031 „Родопи-Средни”.

 

  ·    Отчитайки местоположението и характерът на инвестиционното предложение, не се очаква отрицателно влияние върху целостта, структурата и природозащитния статус на защитените зони, включително и на най-близко разположените защитени зони. Не се очаква фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните.

 

  ·    Наличието на необходимата за обекта техническа инфраструктура не налага допълнително усвояване на територии, които да доведат до увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

 

  ·    Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

 

  ·    При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в защитените зони.

 

 

 (Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Кутела, БДИБР-Пловдив и възложителите и пълномощника)