Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2016-003 от 04.02.2016г.

04.02.2016

Уведомление с вх. № КПД-14-15/13.01.2016г. за инвестиционно предложение: “Вилно селище“ намиращо се в ПИ с идентификатор 004561, в м. „Бърчина“, землището на гр. Неделино, обл. Смолян, с възложител: Илия Асенов. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, включващо изграждане на вилни сгради за отдих и рекреация, спортна площадка и атракции с обща площ на засегнатата територия 7410 кв.м. Съгласно представено техническо задание за ПУП-ПРЗ се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор 004561, в м. „Бърчина“, землището на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян като се образуват пет урегулирани поземлени имота, както следва:

·        УПИ І - с площ 982 кв.м и предназначение - за отдих и рекреация;

·        УПИ ІІ – с площ – 2396 кв.м и предназначение - за вилни сгради, отдих и рекреация;

·         УПИ ІІІ – с площ 1770 кв.м и предназначение - за спортна площадка и рекреация,

·        УПИ ІV – с площ – 1903 кв.м и предназначение - за вилни сгради, отдих и рекреация;

·        УПИ V – с площ – 359 кв.м и предназначение - за вилна сграда.

В близост до имота, в чийто граници ще се реализира предложението има изградени комуникации на инженерната инфраструктура – асфалтов път и водоснабдяване от ВиК мрежа.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-28/01.02.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 5,54 км.

(Съобщението е изпратено на Община Неделино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)