Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.12.2015

CM-2015-033 от 23.12.2015г.

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-872/26.11.2015г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-872(7)/07.12.2015г. за “Цех за производство на млечни продукти с капацитет 3 т/ден сурово мляко в ПИ №05462.9.27, м. „Долна Сабурча“, землище с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова сграда за мандра за производство на кашкавал, саламуренио сирене и извара от собствена суровина – краве мляко. Мандрата ще се изгради върху терен на животновъдна ферма, разположена в имот, собственост на възложителя, с обща площ 25,729 дка, трайно предназначение на територията  „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „За животновъдна ферма”. Общата използвана площ, която ще е необходима за изграждането на мандрата е около 300 кв.м.

Цехът за производство на млечни продукти ще преработва до 3000 л./ден краве мляко, добито от животни собственост на възложителя. В рамките на един ден ще се произвежда само един от предвидените асортименти: кашкавал, сирене, извара.

По данни на възложителя, посочени в уведомлението, водоснабдяването ще се извърши от собствен водоизточник, захранващ намиращата се в съседство кравеферма. За въвеждането на мандрата в експлоатация следва да се извърши процедура за разрешаване на допълнителни водни маси. Съгласно становище на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян с изх. № ПТО 482/26.11.2015г., обектът може да бъде захранен с питейна вода от водопровод Ф 160 от вътрешно водопроводната мрежа на с. Борино, минаващ покрай имота. Формираните от дейността на мандрата отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично. Поради използването на съществуващата пътна мрежа за обслужването на обекта не се налага изграждане на нова инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-462/17.12.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

 

(Съобщението е изпратено на Община Борино, Възложителя и БДИБР-Пловдив)