Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-031 от 09.12.2015г.

09.12.2015


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-821/09.11.2015г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-821(5)/07.12.2015г. за „Млекопреработвателно предприятие с капацитет 2000 литра“, в УПИ ІІ, кв.56 по плана на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян с възложител: „ТИМ-БОРИНО“ ЕООД, с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща сграда в млекопреработвателно предприятие, в УПИ ІІ, кв.56 по плана на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, с обща площ на имота 669 кв.м. Общата производителност на предприятието е 2000 литра преработена суровина на ден: сирене – около 175 кг.; кашкавал – около 60 кг. Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез водопроводната мрежа на „ВиК“ ЕООД Смолян. Формираните отпадъчни води ще се заустват в съществуваща улична канализация на с. Борино. На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-821-(5)/07.12.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в писмото. Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР: Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 160 м. (Съобщението е изпратено на Община Борино, Възложителят и БДИБР-Пловдив)