Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-030 от 26.11.2015г.

26.11.2015

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-650/09.09.2015г., писма с допълнителна информация с вх.№ КПД-14-650(4)/04.11.2015г. и КПД-14-650(6)/19.11.2015г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-650(3)/08.10.2015г. за „Сграда за отглеждане на овце“ в УПИ II, кв.11 по плана на с. Стоманево, общ. Девин, обл. Смолян, с възложител: Ивайло Александров 

 

Във връзка с внесеното уведомление и постъпилата допълнителна информация за горецитираното инвестиционно намерение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Сграда за отглеждане на овце“ в УПИ II, кв.11 по плана на с. Стоманево, общ. Девин, обл. Смолян. Сградата е съществуваща, като преди това е била използвана за подобен вид дейност. Предвижда се преустройството и за овчарник. С реализация на предложението ще се отглеждат до 280 бр. овце, шилета и агнета. Така също предложението предвижда отглеждането до 50 бр. овце в родилното помещение, предвидено за разполагане в същата сграда. Общата предвидена използвана площ ще е около 400кв.м. Отглеждането на овцете във фермата ще е оборно-пасищно. Оборския тор ще се събира на бетонова площадка. В рамките на имота има съществуващи площадкови водопроводи и канал, отходна канализация заустена към септична яма с обем 30 куб.м с тръба Ø300, разположена в североизточната част. Заустването на отпадъчните води от поилките ще се осъществява в съществуващата площадкова канализация. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура като изцяло ще се използва съществуващата. Имота е собственост на възложителят и е урбанизирана територия представляваща полумасивна сграда.

 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-349/06.10.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

 

-  BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на 0,02км

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Стоманево, Възложителят и БДИБР-Пловдив)