Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-029 от 20.11.2015г.

20.11.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-799/02.11.2015г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-799(2)/16.11.2015г. за „База за отдих и риболов“, в ПИ с идентификатор 80371.52.34 в м. „Селището“, землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян с възложител: Димитър Кирилов 

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно намерение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на база за отдих и риболов в ПИ с идентификатор 80371.52.34 в м. „Селището“, землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян. В базата се предвижда изграждане на 3 бр. къщи за отдих, изкуствено езеро за риболов с площ около 1 дка с предвидени изкопни работи до 1,2м. без използване на взрив с обслужваща сграда на площ около 300кв.м. Новия УПИ 52.34 е оформен като курортна зона „Ок“ със следните градоустройствени показатели: максимален процента на усвояване - 30%, максимален Кинт. 1,5; минимален процент на озеленяване - 50%, височина до кота стреха - 10м. Обща площ на ПИ 80371.52.34 е 5582кв.м, а на УПИ 52.34 - 5352кв.м, от които 230кв.м ще се придадат за улица. Транспортния достъп до новия УПИ ще се осъществява от съществуващ асфалтов път, разположен на север от ПИ 52.34. За водоизточник ще се използва преминаващото през имота дере. Формираните отпадъчни води ще постъпват във водоплътна изгребна яма, изградена в рамките на имота. С Решение №629 взето с Протокол №50 от заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 26.03.2015г е разрешено изработването на проект за ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 80371.52.34. Имотът е собственост на възложителя, съгласно представената скица и нотариален акт. Електрозахранването на обекта се предвижда да се извърши посредством генератор и/или фотоволтаични панели, според финансовите разчети на възложителя.

 

 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-412/12.11.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „e – „интензивно развъждане на риба“ и т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

 

 

-  BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

-  BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 103/2008г.).

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002105 „Персенк”, съгласно заповедта за обявяването й.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Възложителят и БДИБР-Пловдив)