Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-028 от 19.11.2015г.

19.11.2015

Във връзка с внесеното от Вас Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-652/09.09.2015г., писмо на БДИБР - Пловдив №КД-04-343/30.09.2015г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-652(4)/02.11.2015г. и становище на БДУВИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-652(6)/16.11.2015г. за: „Къщи за отдих и туризъм“ в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 19515 кв.м и възложител: Август Бъчваров Ви уведомяваме, че приемаме така представеното уведомление, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Къщи за отдих и туризъм“ в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян. Имотите са собственост на възложителя и са с обща площ 19515 кв.м. съгласно представените скици и нотариални актове. Предвижда се изграждането на комплекса от къщите да се извърши поетапно за срок от 3 до 5 години. Инвестиционното предложение предвижда изграждането още на обслужваща сграда с обща застроена площ от 100 кв. м, сграда за конференции с площ 1000 кв.м и 40 броя еднотипни еднофамилни къщи с площ около 100 кв.м всяка. Капацитета на жителите обитаващи сградите ще е максимално 360 човека, от които редовно 80 човека. Общата площ на УПИ 1.885,1.886 е 19147 кв. м. По своя характер инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждането на комплекс който ще допринесе за благоприятното развитие на района. За реализацията на предложението ще се използват съществуващата техническа инфраструктура в района, както и се предвижда изграждане на нова - пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. В съседство с инвестиционното предложение през 2014г. са одобрявани две инвестиционни предложения с подобен характер. До имотите е осигурен пътен достъп, както и достъп до инженерната инфраструктура.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БДИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-343/12.11.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при следните условия:

-  Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение;

-  Да се сключи договор с ВиК дружество, експлоатиращо водопроводната мрежа на с. Река, общ Смолян, от където ще бъде захранено инвестиционното предложение.

Така заявеното инвестиционно предложение и включените в него дейности попадат в обхвата на т. 35, буква „а“, на Приложение № 1 на ЗООС и на основание чл. 92, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал.2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата нормативна уредба.

Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото осъществяване, включително и необходимите площи за осигуряване на вътрешни пътища, изграждане на електропреносна мрежа, пречиствателни съоръжения, допълнително водоснабдяване и др., които трябва да са включени в разглежданата площ на имота.

За провеждане на процедурата по изработване но доклад по ОВОС е необходимо да предприемете следните действия:

-  Да изработите задание за обхвата на доклад по ОВОС на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба;

-  При изготвяне на заданието, съгласно чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС е необходимо да организирате провеждането на консултации, в т. ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му структури (РЗИ Смолян), засегнатата общественост, както и с РИОСВ – Смолян, след което да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки съгласно чл.9, ал.5 от същата Наредба.

-  Информацията получена при консултациите следва да се използва при изработване на заданието за обхвата на доклада по ОВОС. На основание чл.10, ал. 5 Наредбата за ОВОС, възложителят задължително провежда консултация по изработеното задание с компетентният орган по околна среда – РИОСВ - Смолян.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са:

- BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.) и

- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстоящи съответно на 6,35км.

Инвестиционното предложение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните близко разположени защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която горепосоченото инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002073 „Добростан” и BG0001031 „Родопи - Средни”.

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Река, Възложителят и БДИБР-Пловдив)