Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-027 от 05.10.2015г.

05.10.2015

 Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-631/03.09.2015г. и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-631-(2)/30.09.2015г. за „Укрепване на устой №4 на мост над река Неделинска и направа на бент при с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Така представеното инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с осигуряване и възстановяване на сигурността на единствената пътна връзка за с. Долен чрез укрепване на устой №4 на пътния мост; предотвратяване на бъдещо компрометиране на устоите на моста и намаляване на ерозионните процеси по бреговете на р. Неделинска чрез изграждане на бент, чрез който ще се постигне успокояване на водния поток и намаляване на количеството изнасяна баластра в района на пътното съоръжение.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на защитни съоръжения за борба с ерозията (бент) и попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-338/28.09.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в писмото.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 9.6 км.

 (Съобщението е изпратено на Община Златоград и БДИБР-Пловдив)