Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-026 от 15.10.2015г.

15.10.2015

 

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-682/18.09.2015г. и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-682-(2)/13.10.2015г. за „Укрепване на бреговете на общински дерета в кв.49, кв.45 и кв.23, чрез изграждане на подпорни стени“, в регулационните граници на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян, с възложител Община Борино, ул. „Христо Ботев“ №1 на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така представеното инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с укрепване на общински дерета в кв.49, кв.45 и кв.23 чрез изграждане на подпорни стени. Предложението засяга водни обекти в посочените по-горе квартали, които представляват поземлени имоти с идентификатори 05462.501.4010, 05462.501.4011, 05462.501.4012 и 05462.501.4013 по кадастралната карта на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на изградени подпорни стени, както и изграждане на нови. Подпорните стени и водостоците се изграждат като стоманобетонни. Водостока в кв.49 се състои от 4 покрити участъци с дължини от по 5 м и сечение 4м/2м – 2 броя и 3м/2м – 2 броя. Подпорните стени в кв.49 представляват 40 ламели с дължина 198 м и максимална височина – 5 м. Подпорните стени в кв.45 и кв.23 представляват 212 ламели с дължина 1054 м и максимална височина 3,00 м. Укрепващите стоманобетонни стени върху съществуващите стени от каменна зидария са с дължина 108 м и височина 2,50 м.Водостока в кв.45 и кв.23 е със сечение 4м/2м и се състои от 10 покрити участъка, с дължина от 5 м. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подпорни стени, което представлява крайбрежни защитни съоръжения, чието изграждане е свързано с промяна на бреговата линия. Предложението попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, с изх. № КД-04-682-(2)/13.10.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в становището.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

 

 

 

(Съобщението е изпратено на Община Борино,и БДИБР-Пловдив)