Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-025 от 14.10.2015г.

14.10.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-665(2)/25.09.2015г. за „Ваканционно селище“ в ПИ 67547.5.40, м.„Бяла Река“, землището на с.Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 4164кв.м с възложители: Павлина Кехайова и Павел Кехайов,

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ваканционно селище, намиращо се в ПИ с идентификатор 67547.5.40, м.„Бяла Река“, землището на с.Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 4164кв.м. Имотът е собственост на възложителя, съгласно представен документ за собственост. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – нива. По данни на възложителя селището ще бъде с капацитет за настаняване на около 40 човека. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа на с. Смилян. Формираните от дейността битово-отпадъчни води ще се отвеждат в водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, с изх. № КД-04-360/09.10.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР при спазване на определени условия посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.З от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, кметство Смилян, общ. Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителя)