Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-024 от 18.09.2015г.

18.09.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-283/27.05.2015г., писма на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-283(2)/18.06.2015г. и КПД-14-283(6)/28.08.2015 г. и допълнителна информация предоставена с писмо с вх. № КПД-14-283(8)/10.09.2015г. за инвестиционно предложение за „База за спортен риболов и екотуризъм“ намираща се в ПИ 67547.2.13 и 67547.2.49 в м. „Мерханово“ с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян с възложител: Искрен Илчев 

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно намерение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане база за спортен риболов и екотуризъм намираща се в ПИ 67547.2.13 и 67547.2.49 в м. „Мерханово“ с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян. В базата се предвижда изграждане на водоем за рибата, която ще се доставя от бази за производство на риба. Във водоема ще се отглежда пъстърва в размер и вид готова за улавяне. Капацитета на водоема е до 20т. риба в зависимост от сезона и посещаемостта на обекта. За хранене на пъстървата ще се използват специализирани смески както следва – “ALLER PLATINUM” prod.№603000365 и 2ММ. При отглеждането на рибата ще се използва дезинфектанти – Формалин и Хлорамин „В“. Предвижда се поставяне на барбекю за ползване от посетителите, административно – битова сграда за обслужващия персонал и битови помещения за посетителите. С подробно устройствения план са постигнати следните устройствени показатели: устройствена зона Од, максимален процента на застрояване - 30%, максимален Кинт. 1,2; минимален процент на озеленяване - 70%, височина до кота стреха - 10м. Обща площ на имотите е 5006, а на УПИ 4831кв.м. Предложението предвижда използването на съществуващ повърхностен воден басейн попадащ в ПИ 67547.2.13. Водовземането ще се осъществи от съществуващ водопровод с дължина 450м., а заустването на води от повърхностния воден басейн ще се извършва в р.Сивинска. За нуждите на питейно-битовото водоснабдяване на ИП ще се осъществи чрез нов водопроводен клон от полиетиленови тръби. В имота се предвижда изграждането на малък резервоар, в който ще се извършва и обеззаразяването на „суровата“ вода. Площадковият резервоар ще подсигурява вода единствено за питейно-битови нужди. Битово-отпадъчните води от обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Транспортния достъп до имотите ще се осигурява от съществуващата пътна мрежа. Електрозахранването на обекта се предвижда да се извърши посредством подземен кабел съгласно договор с електроразпределителното дружество №190/2007г.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-191/26.08.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „e – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

 

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, кметство Смилян, общ. Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителя)