Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-023 от 16.09.2015г.

16.09.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-615/28.08.2015г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-615(2)/11.09.2015г. за инвестиционно предложение за „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни – 50бр. крави“ с възложител: Сенай Джамал

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно намерение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни – 50бр. крави., сеновал и необходимите обслужващи помещения. Предвижда се изграждане на плътна бетонова яма с преграда и общ обем 20 куб.м разделена на две равни части. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с кадастрален номер 001300 в м. „Узун чеир“ в землището на с.Грохотно, община Девин, обл. Смолян на обща площ 1168 кв.м. За нуждите на предложението се предвижда промяна на предназначението на 1168 кв.м. земеделска земя като ще се учреди УПИ XV-300 – за стопански нужди, кв. 24 в м. „Узун чеир“ в землището на с. Грохотно, като ще се оформи в предимно производствена зона (Пп) с нискоетажно застрояване със следните показатели: застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10м; максимален процента на застрояване - 80%, максимален Кинт. 2,0; минимален процент на озеленяване - 20%. Уличната регулация не се променя, като съществуващия полски път от югозапад се запазва като улична регулация. Водоснабдяването и заустването на отпадните води ще се извърши съгласно ВиК схемата към ПУП, като се предвижда изграждане на нов водопровод, преминаващ по съществуващия общински път с дължина 100-150м. Електрозахранването ще се извърши съгласно ел. схемата към ПУП, като се предвижда изграждане на нов електропровод.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-324/09.09.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
(Съобщението е изпратено на Община Девин, кметство Грохотно, общ. Девин, БДИБР-Пловдив и Възложителя)