Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-022 от 07.09.2015г.

07.09.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14- 594/19.08.2015г. и писмо на БДИБР - Пловдив с вх. .№ КПД-14-594(2)/03.09.2015г. за: „Цех за преработка на плодове - плодови пълнежи и конфитюри", намиращо се в УПИ VI, кв.12 по плана на гр. Рудозем с възложител: „СЕВА“ ООД, , гр. Рудозем, ул. „Хан Аспарух“ №19А.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за преработка на плодове - плодови пълнежи и конфитюри", намиращо се в УПИ VI, кв.12 по плана на гр. Рудозем. По данни на възложителя, се предвижда изграждане на една сграда със застроена площ 604 кв.м. За нуждите на предложението са предвидени производствени, складови, санитарно-битови помещения и лаборатория, в която ще се следят основни параметри в качествения анализ на продуктите. Необходимите суровини за производството ще се доставят в замразено състояние в хладилната база на фирмата, намираща се в с. Равнината, откъдето ще се доставя необходимото количество за производствената програма. Производственият капацитет на предприятието е 1200 т. готов продукт за година. Продукцията ще се разфасова в пластмасови кофи по 3,6 и 10 кг. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи чрез градската водопроводна мрежа на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на гр. Рудозем.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-312/02.09.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР при спазване на определени условия посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7, буква „б" и буква „д" на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.З от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, БДИБР-Пловдив и Възложителя)