Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-021 от 07.09.2015г.

07.09.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на „Изграждане на кравеферма“ в ПИ с идентификатор 000686, в м. Дюзенлик“, в землището на с. Хромица, общ. Ардино, обл. Кърджали с възложител: Гюлдане Муса
Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно намерение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за свободно боксово отглеждане на крави за месодайно говедовъдство и техните приплоди в имот с №000686, м. „Дюзенлик“, в землището на с. Хромица, общ. Ардино, обл. Кърджали. За нуждите на предложението се предвижда промяна на предназначението на 1130 кв.м. земеделска земя. РЗП на животновъдната ферма ще бъде 1356 кв.м, включваща: помещение за отглеждане на животните, склад за фураж, навес за телета (до 3 месечна възраст), битови помещения за персонала. Водоснабдяването на обекта с питейна вода ще се осъществи посредством съществуващо сградно водопроводно отклонение от вътрешната водопроводна мрежа на с. Богатино. Предвижда се изграждане на открита вкопана торова лагуна за отглеждане на торовата маса. Торищната площадка ще се изгради от водонепропусклив под и стени. След отлежаване получената торова маса ще се използва за наторяване на обработваеми земи. Формираните битово- отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма, която периодично ще се почиства и извозва до пречиствателно съоръжение. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е с осигурен достъп на съществуващ път. Електроснабдяването на обекта ще се осъществи съобразно становище на ЕВН – Кърджали, посредством присъединяване от съществуващ трафопост, намиращ се в непосредствена близост до имота.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-304/01.09.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 5,7км.
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Хромица, БДИБР-Пловдив и Възложителя)