Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-020

14.08.2015

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-479/23.07.2015г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. .№ КПД-14-479(2)/10.08.2015г. за: „Инсталация за пречистване на производствени води“ на Родопея Белев ЕООД.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно намерение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за пречистване на производствени води от млекопреработвателно предприятие „Родопея-Белев“ ЕООД, гр. Смолян, разположена в имот с идентификатор 67653.923.517, кв. Устово, гр. Смолян. По данни на възложителя, технологичната схема включва следните процеси: механично пречистване, неутрализация, биологично пречистване, доочистване. Проектните параметри на инсталацията са: капацитет – 50-70 м3/ден, обща използваема площ – 500 кв.м. Заустването на пречистените води ще се извърши в градската канализация на гр. Смолян.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-274/06.08.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР при спазване на определени условия посочени в писмото.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение 1)“ и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.


II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на 5 км.