Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-019

12.08.2015

 

Инвестиционно намерение с вх. № КПД-06-54/06.04.2015г., допълнителна информация с вх.№ КПД-06-54(5)/08.07.2015г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-06-54 (7)/28.07.2015г. за: „Отводняване на рудник Върба-Батанци“, в землището на с. Върба и на гр.Мадан, община Мадан обл. Смолянска, с възложител: „Върба – Батанци“ АД, гр. Златоград

РИОСВ – Смолян приема внесената информация и документация за горецитираното инвестиционно намерение, като уведомяване на компетентния орган по околна среда, съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), която е достатъчна, за да бъде приета и като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 Така представеното предложение за отводняване на рудник „Върба-Батанци“, землище на с. Върба и гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян и заустване на отпадъчни води във воден обект – Батанско дере, представлява изменение на инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което вече е одобрено и е в процес на изпълнение по смисъла на чл. 93, ал.1 т.2 на ЗООС. За предложението е издадено Решение № СМ-002-ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от ОВОС от РИОСВ – Смолян.

По данни на възложителя, за отводняване на рудника са предвидени помпени съоръжения и машини – помпена система, с които ще се черпи руднична вода за период от около шест месеца. Отпадъчните води ще се заустват в Батанско дере (река „Маданска“). Очакваното количество на заустваните води ще бъде около 200 куб.м/ден при Qmax.h=1,16 л/сек.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и вероятността от значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Съобразено с получено становище на БД ИБР - Пловдив, с изх. № КД-04-173/24.07.2015г., приложено към настоящето писмо, така заявеното намерение за отводняване на рудника и ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на определени условия, посочени в писмото. Съгласно писмото, предвид заявените значителни количества отпадъчни води за заустване, реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предвидения за водоприемник на отпадъчните води – Батанско дере.

В тази връзка, предвиденото изменение на инвестиционното предложение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), така заявеното изменение на инвестиционно предложение попадащо в обхвата на т. 2, буква „б” на Приложение №2 от Закона за опазване на околната среда, съгласно чл.93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

·                    II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

  Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG 0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 920 м.

 

(Съобщението е изпратено на Община Мадан, БДИБР-Пловдив и Възложителя)