Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-018 от 06.08.2015г.

06.08.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение за: „Изграждане на сондаж за питейно-битови нужди“ в ПИ № 23025.184.8, за обслужване на ПИ № 23025.184.7, м. „Казанлий“, в землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян, с възложител: „Еко -Туризъм – Доспат“ ООД, гр. Доспат, ул. „Тракия“ №35.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно намерение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондаж за питейно битови нужди в ПИ № 23025.184.8, за водоснабдяване посредством водопровод на „База за отдих“ разположена в съседния имот ПИ № 23025.184.7, м. „Казанлий“, в землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян. Местоположението на сондажа ще е с географски координати в система WGS 84(B,L) B41°40`35,733” и E24°07`51,540”. Необходимото за дейността на обекта годишно водно количество ще бъде в размер на 1440 куб.м., а дебита на сондажа - 1,4 л/с. Отпадъчните води от дейността на обекта предмет на водоснабдяването се предвижда да се заустват в изгребна яма с капацитет 45 куб.м, която ще бъде ситуирана в североизточната част на ПИ № 23025.184.7, като е представен и предварителен договор с ВиК ЕООД, гр. Смолян за обслужване на съоръжението.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-20/31.07.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР при спазване на определени условия посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в това число за водоснабдяване“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
- BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/ 2011г.) и Заповед РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.)
От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”, съгласно заповедта за обявяването й.

 

(Съобщението е изпратено на Община Доспат, БДЗБР-Благоевград и Възложителя)