Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-017 от 27.07.2015г.

27.07.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на „Ферма за отглеждане на 100 крави“, намираща се в имоти пл. №138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян с възложител ЕТ „Реми 90–Меди Лошев“, ул. „Здравец“ №3, с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян
Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно намерение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за отглеждане на 100 бр.крави, намираща се в имоти пл. №138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян с обща площ 2127кв.м. Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща двуетажна масивна сграда в кравеферма за боксово отглеждане на 100 бр. крави, със застроена площ 1800 кв.м. В рамките на имота е предвидено изграждане на торохранилище. Технологичните отпадъчни води от измиване на помещенията е предвидено да бъдат отвеждани към шахта за временно съхраняване на торовата маса и периодично ще бъдат извозвани по схема. Дъждовните води е предвидено да бъдат отвеждани към зелените площи. Битово-фекалните отпадъчни води е предвидено да се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуваща ВиК мрежа на населеното място. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като имотите, в чийто граници ще се реализира предложението, граничат с път.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-198/21.07.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,2км.
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Кметство Бърчево, Община Рудозем, БДИБР-Пловдив и Възложителя)