Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2015-016 от 14.07.2015г.

14.07.2015

Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на кравеферма за 150 крави“ в ПИ с идентификатор 05462.129.184 в м. Кастракли, в землището на с. Борино, обл. Смолян, с възложител: Мелиха Мустафова

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за 150 крави в ПИ с идентификатор 05462.129.184, м. „Кастракли”, с обща площ 26,874дка, с начин на трайно ползване „Пасище“ и Трайно предназначение на територията Земеделска, в землището на с. Борино, община Борино, област Смолян. Във фермата ще се отглеждат до 150 броя млечни крави. Терена е достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се налага да бъдат използвани допълнителни площи извън наличната площ. За целта ще се построят нови помещения и съоръжения за отглеждане на различните технологични групи животни. За нуждите на фермата ще се изгради торова площадка от водоплътен сулфатоустойчив бетон с отводнителни наклони. При нормална експлоатация торището ще бъде покрито с водоустойчива мембрана, за да се избегне отвличането на торови маси в следствие силни валежи. Битово - фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна септична яма. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-233/06.07.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
(Съобщението е изпратено на Община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителя)