Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-015 от 13.07.2015г.

13.07.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение „Почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на река Тикленска“, с възложител: СТРОЙВЪЗХОД“ ООД, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“, обл. Смолян.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление се предвижда почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертен материал, чрез механизираното му отнемане от обособен участък в р. Тикленска, в землищата на с. Козарка, общ. Неделино и гр.Неделино, обл. Смолян. Участъкът е с дължина от 1100 м и площ около 3,5 дка, с географски координати – начало N41°26'23,7"; Е25°08'01,2" и край - N41°26' 52,1"; Е25°07'09,1". Инвестиционното предложение включва следните дейности: отстраняване на прораснала храстовидна и дървесна растителност от речното корито в рамките на участъка; изкопаване, подравняване и извозване на излишните натрупи от твърдия динамичен оток в този участък от речното легло, механизирано с техника на фирмата. Дълбочина на изкопите ще е от 0,2 м. до 1,6 м. по цялата разрешена площ за ползване в участъка от водния обект в зависимост от отложения нанос. Натоварването ще се извършва на място в транспортни средства на фирмата, с които ще се транспортира. Извозването ще се осъществява по съществуващ къс черен път с дължина от 20 м. и по асфалтиран междуселски четвъртокласен път Неделино - с. Козарка - със средна дължина около 2 км. до съответните депа на фирмата.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-234/06.07.2015г., предложението е допустимо от гледна точка постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера, или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Участъкът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 9 км.

 

(Писмото е изпратено до: Възложителят, БДИБР-Пловдив, Община Неделино и Кметство Козарка)