Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-014 от 17.06.2015г.

17.06.2015

 По уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-238/18.05.2015г. за: „Почистване на натрупания динамичен твърд отток, чрез механизираното му отнемане и изваждане от три обособени участъка в р. Малка Арда, в землищата на с. Баните, с ЕКАТТЕ 44402, с.Оряховец, с ЕКАТТЕ 54002 и с. Малка арда, с ЕКАТТЕ 46406, общ. Баните, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление се предвижда почистване на натрупания динамичен твърд отток, чрез механизираното му отнемане от три обособени участъка в р. Малка Арда, в землищата на с. Баните, с. Оряховец и с. Малка Арда, общ. Баните, обл. Смолян, както следва:
- участък № 1 - с дължина от 340 м. и с обща площ 5,35 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 36' 55,9" и Е 24° 59' 53,2", а края му съответно - N 41° 36' 56,6" и Е 24° 59' 41,4".
- участък № 2 - е с дължина от 180 м. и с обща площ 2,81 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 36' 58,8" и Е 24° 59' 19,2", а края му съответно - N 41° 37' 01,7" и Е 24° 59' 12,7".
- участък № 3 - е с дължина от 230 м. и с обща площ 2,58 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 37' 19,9" и Е 24° 57' 01,1", а края му съответно - N 41° 37' 15,6" и Е 24° 56' 54,7".
Почистването ще се извърши посредством механизирано отнемане на твърдия отток от слоеве с дълбочина от 0,2 м. до 1,8 м. по цялата разрешена площ в зависимост от обема на излишните натрупи. Извозването на почистеният материал до съответните строителни обекти или до ТМСИ-Баните, собственост на фирмата за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващи къси черни пътища и по асфалтиран третокласен път Смолян — с. Баните — с. Гълъбово — със средна дължина около 8 км. Участъците са с обща площ от 10,74 дка.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-174/11.06.2015г., предложението е допустимо от гледна точка постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
Така заявеното предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера, или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. Участъците, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,510 км.