Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-013 от 16.06.2015г.

16.06.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-193/05.05.2015г., и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-193(2)/15.06.2015г. за „Изграждане на сондажен кладенец в кв.59 на гр. Лъки“, в землището на гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно намерение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец в кв.59 на гр. Лъки, в землището на гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив, с цел поливане на зелени площи и захранване със свежа вода на фонтани. Предвижда се изграждане на нов сондаж Ø200 – с потопена помпа. Дълбочината на сондажа ще бъде до 20 м. Предвижда се нов напорен площадков тръбопровод от потопената помпа до отделните консуматори на сондажна вода (градински хидранти за зелените площи и свежа вода за двата фонтана).
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-162/11.06.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в това число за водоснабдяване“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).