Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-012 от 12.06.2015г.

12.06.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-239/18.05.2015г., и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-04-239(2)/09.06.2015г., за изграждане на „Ферма за отглеждане на крави“, находяща се в имот № 003031, землището на с. Бориково, община Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ферма за отглеждане на 50 бр.крави, находяща се в имот № 003031, м. „Блатото“, землището на с. Бориково, община Смолян, обл. Смолян с обща площ 1884 кв.м. Инвестиционното предложение предвижда: изграждане на производствена двуетажна сграда със застроена площ 700 кв.м и разгърната около 1200 кв.м и двор с площ около 1100 кв.м; изграждане на доилна зала 2х6 с необходимите технически помещения; изграждане на родилно отделение с 4 самостоятелни бокса. Основните производствени процеси, свързани с експлоатацията на обекта – почистване на тор, хранене, поене, доене, ще бъдат механизирани. Храненето на животните ще се извършва с фуражи, чието залагане ще се извършва механизирано два пъти през деня – сутрин и вечер. Захранването на обекта с вода ще се осъществи посредством минаващ в близост до имота съществуващ уличен водопровод. Формираните битово-отпадъчни води ще се отвеждат в новоизградена водоплътна изгребна яма, разположена в границите на имота. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като имотът, в чийто граници ще се реализира предложението, граничи с горски път.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-175/04.06.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).