Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-011 от 12.06.2015г.

12.06.2015

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-192/04.05.2015г., и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-192(3)/12.06.2015г., за изграждане на „Ферма за отглеждане на животни“, находяща се в имот № 000099, землището на с. Забърдо, община Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно намерение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Ферма за отглеждане на животни” в имот с № 000099, м. „Айдарица”, с площ 0,957 дка, НТП Иглолистна гора, Вид собственост: Държавна частна, в землището на с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян. Във фермата ще се отглеждат 10 броя крави. През летния период животните ще пашуват свободно на открито, а през зимните месеци ще се хранят и отглеждат на закрито. Поенето ще се осъществява от намиращата се в непосредствена близост до имота река. В имота ще се изгради двуетажна масивна сграда със стоманобетонна конструкцията. На първи приземен етаж ще се обособят помещенията за отглеждане на животните, а на втори етаж сеновал и две помещения за персонала. Обектът е с възможност за присъединяване към електропреносната и водопроводна мрежи в региона от съседен имот № 000085 /стопански двор/ намиращ се западно от имот № 000099. Битово – фекалните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства. Торовия отпад от животните ще се съхраняват временно в оградено и покрито торище в съседен имот, след което ще се използват за наторяване на обработваеми земи (ниви), собственост на възложителя. Помещенията за персонала ще се отопляват чрез електричество, дърва и чрез слънчево-енергийни панели, монтирани на покрива на сградата, което е предвидено да се реализирана на по-късен етап. За инвестиционното предложение е изготвено и техническо задание за изработване на Подробен устройствен план с устройствени показатели: устройствена зона „Пп”, височина на застрояването 1-3 (< 10 м), предвижда се плътност на застрояване до 80 %, Кинт. до 2,5, озеленяване до 20 %. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-161/10.06.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.);
 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).