Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-010 от 02.06.2015г.

02.06.2015

 Във връзка с уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-267/25.05.2015г. за: „Отреждане на площадка за: изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); излезли от употреба моторни превозни срества (ИУМПС); рециклируеми отпадъци в т.ч. (хартия, картон, пластмаси и стъкло); излезело от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление, предложението предвижда дейности по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); рециклируеми отпадъци в т.ч. (хартия, картон, пластмаси и стъкло); излезело от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Съгласно представен Договор за наем от 07.05.2015г. между собственика и „Рудомет груп’’ ЕООД и Заповед № 289/30.04.2015г. на община Ардино, на площадката ще се извършват горепосочените дейности, които падат в определенията по допълнителните разпоредби на ЗУО - § 1 т.27 „Временно съхраняване” и т. 41 „Събиране”. Срока на предварителното съхранение на придобитите отпадъци няма да надвишава 3 месеца за всеки отделен вид. Третирането на събраните отпадъци ще се извършва на площадката на „Рудомет груп’’ ЕООД, намираща се в гр. Рудозем, област Смолян, община Рудозем, ул. „Хан Аспарух” №21, за което дружеството притежава разрешително № 11–ДО-223-00/01.03.2013г. Площадката е със значителен капацитет и надхвърля възможността за едновременно съхранение на повече от 150 единици ИУМПС, над 50 т ОЧЦМ и над 20т. рециклируеми отпадъци. В действителност количествата, които предварително ще се съхраняват на площадката ще бъдат много под посочения капацитет на площадката. За нуждите на инвестиционното предложение ще се използват 1400 м.кв или около 50% от взетия под наем имот, който е с обща площ 2812 кв.м. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага осъществяването на допълнителни спомагателни или поддържащи дейности. Обекта ще използва съществуващата инфраструктура. За площадката има одобрен и действащ ПУП, като за реализацията на инвестиционното предложение със Заповед № 289/30.04.2015г. на кмета на Община Ардино е одобрено изменението му с цел преотреждането му в площадка за третиране на отпадъци. На площадката няма да се образуват отпадъчни промишлени води. Отпадъчните битови води ще се заустват в съществуващата площадкова канализация, която е свързана с канализацията на селото, а за нуждите на персонала ще се използва вода от съществуващия водопровод.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително на скраб от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,4 км.