Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-008 от 07.04.2015г.

07.04.2015

 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена в с. Триград, укрепваща улица в кв.8 между О.Т. 15 и О.Т. 28 по ПУП на с. Триград, общ. Девин”. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-104/19.03.2015г. и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-104-(2)/06.02.2015г. за „Изграждане на подпорна стена в с.Триград, укрепваща улица в кв.8 между О.Т. 15 и О.Т. 28 по ПУП на с. Триград, общ. Девин”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
 
Така представеното инвестиционно предложение предвижда съединяване на подпорни стени по левия бряг на река Триградска, посредством изграждане на нова подпорна стена с дължина 36.20 м., разположена по направление на пътното платно. Целта на предложението е предпазване на конструкцията на пътното платно от разрушаване при високи води в реката. Подпорната стена е крайбрежно защитно съоръжение, чието изграждане е свързано с промяна на бреговата линия на река Триградска.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-98/01.04.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
 
Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;
От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.