Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-007 от 07.04.2015г.

07.04.2015

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена укрепваща ул. „В.Левски” през О.Т.1629, О.Т.1374, О.Т.98, кв.59 и частично укрепване на градски парк в УПИ ІІ, кв.155 по ПУП на гр. Девин”. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-103/19.03.2015г. и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-103-(2)/06.02.2015г. за „Изграждане на подпорна стена укрепваща ул. „В.Левски” през О.Т.1629, О.Т.1374, О.Т.98, кв.59 и частично укрепване на градски парк в УПИ ІІ, кв.155 по ПУП на гр. Девин”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеното инвестиционно предложение предвижда дейности по укрепване на левия и десния бряг на река Девинска посредством изграждане на две подпорни стени. Стена 1 се разполага по контура на пътното платно в десния бряг на реката с височина - 8м. и дължина - 95 м. Стена 2 се разполага в левия бряг, успоредно на стена 1 с размери – височина 2м. и дължина 70 м. Подпорните стени представляват крайбрежни съоръжения, чието изграждане ще доведе до промяна на бреговата линия на река Девинска.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-99/01.04.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0.3 км.