Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-005 от 06.03.2015г.

06.03.2015

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-553/28.11.2014г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-553(2)/23.12.2014г., писмо на БДУВИБР - Пловдив №КД-04-6/15.01.2015г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-553(6)/11.02.2015г. и становище на БДУВИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-539(8)/25.02.2015г. за: „Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 хил. кокошки носачки“ намираща се в ПИ с идентификатор 67653.2.695 в землището на гр. Смолян от: „Кокоимпекс“ ООД, с адрес гр. Смолян, ул. „Изворна“ №2.
Във връзка с внесеното от Вас Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-553/28.11.2014г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-553(2)/23.12.2014г., писмо на БДУВИБР - Пловдив №КД-04-6/15.01.2015г., допълнителна информация с вх. № КПД-14-553(6)/11.02.2015г. и становище на БДУВИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-539(8)/25.02.2015г. за: „Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 хил. кокошки носачки“ намираща се в ПИ с идентификатор 67653.2.695 в землището на гр. Смолян от: „Кокоимпекс“ ООД, Ви уведомяваме, че приемаме така представеното уведомление, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявамe за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда увеличаване капацитета на действаща птицеферма от 39600 бр. места за отглеждане на кокошки носачки до 130 000 бр. места. За осъществяване на инвестиционното намерение не се предвижда ново строителство, като ще се използва изцяло съществуващите сгради. Предвидено е това да стане чрез уплътняване производствения обем върху експлоатираната до момента производствена площ с въвеждане на повече клетки с етажно отглеждане (в случая - триетажно), при което се увеличава трикратно производствения капацитет на единица площ. Целта на инвестиционното намерение е интензивно увеличаване на възможностите на действащата птицеферма за отглеждане на повече кокошки носачки и съответно произвеждане на повече яйца. В същото време размерите на клетките ще осигуряват индивидуално пространство за всяка кокошка според действащите европейски изисквания. Промяна на технологията на отглеждане и производствения цикъл няма да има, а именно: подрастване от еднодневно пиле до шестнадесета седмица и носене на яйца от шестнадесета до седемдесет и осма седмица от жизнения цикъл на кокошките носачки. Увеличаването броя на отглежданите птици ще наложи съответно увеличение количеството на храната - комбинирания фураж. Осигуряването му ще се осъществява с наличните складови площи и съоръжения, но чрез по-гъвкави доставки (по-чести) и наличното оборудване във фуражния цех, което ще работи при нов режим с увеличен брой работни часове. За реализацията на настоящото инвестиционно намерение не е необходимо извършване на строителни дейности и изграждане на нова техническа или пътна инфраструктура. Ще бъдат монтирани допълнителни клетки за етажно отглеждане. При увеличаването броя на птиците в помещенията за отглеждане ще се подобри и отоплението им, тъй като то е „естествено" – от телесната топлина на животните. По време на експлоатацията не се предвижда увеличение на количествата на водата за питейни и санитарно-битови нужди поради запазване числеността на персонала. С реализация на предложението не се предвижда увеличение на производствената площ. Използваното в момента количество вода за водопой на птиците е 3900 куб, м годишно. С реализацията на ИП то ще нарасне до 13 000 куб.м/год. В момента от птицефермата се формират 2000т. птича тор годишно, след реализацията на предложението се очакват тя да достигне 6000 тона на година. Тя ще се предава директно на земеделски производители за наторяване на селскостопански площи, без да се съхранява на площадката на птицефермата. Фирмата притежава разрешително №301379/05.06.2006год., и Решение №РР-1251/07.06.2011г. за водоползване от подземни води за водоснабдяване на обект производствено хале в землището на гр. Смолян. За продължение срока на горепосоченото разрешително, същото е удължен с разрешително №31520256/05.06.2011г
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция за управление на водите източно беломорски район – Пловдив (БДУВИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-6/23.02.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при следните условия:
При реализацията на ИП да се предвидят и спазват мерки, които да гарантират опазване състоянието на повърхностното и подземните водни тела от замърсяване;
Ако се допусне съхраняване на тор на площадката на обекта, да се спазват разпоредбите на Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. (Спазване на добрите земеделски практики).
На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности в така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попадат в обхвата на т. 21, буква „а“, във връзка с т. 38 на Приложение № 1 на ЗООС и на основание чл. 92, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 94, ал.2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото осъществяване, включително и необходимите площи за осигуряване на вътрешни пътища, изграждане на електропреносна мрежа, пречиствателни съоръжения, допълнително водоснабдяване и др., които трябва да са включени в разглежданата площ на имота.
За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да предприемете следните действия:
Да изработите задание за обхвата на доклад по ОВОС на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба;
При изготвяне на заданието, съгласно чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС е необходимо да организирате провеждането на консултации, в т. ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му структури (РЗИ Смолян), засегнатата общественост, както и с РИОСВ – Смолян, след което да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки съгласно чл.9, ал.5 от същата Наредба.
Информацията получена при консултациите следва да се използва при изработване на заданието за обхвата на доклада по ОВОС. На основание чл.10, ал. 5 Наредбата за ОВОС, възложителят задължително провежда консултация по изработеното задание с компетентният орган по околна среда – РИОСВ - Смолян.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) отстояща на около 3,4км.
Инвестиционното предложение, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която горепосоченото инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”.
 
III. По отношение на изискванията на По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
 
С увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 000бр. места за отглеждане на кокошки носачки, намираща се в ПИ с идентификатор 67653.2.695 в землището на гр. Смолян, се предвижда изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на т. 6.6 буква „а“ на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС. Поради това, за увеличаване капацитета на действаща птицеферма, в която ще бъде осъществена дейността, е необходимо да бъде издадено комплексно разрешително, в съответствие с изискванията на глава седма от ЗООС, раздел II – „Комплексни разрешителни”.

 

В тази връзка след изпълнение на задълженията Ви по глава шеста на ЗООС, следва да подадете в Изпълнителната агенция по околна среда заявление за издаване на комплексно разрешително, отговарящо на изискванията на Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, което да е изготвено съгласно „Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително“.