Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-004 от 09.02.2015г.

09.02.2015

 

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-14-39/22.01.2015г., и писмо на БД УВ ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-39(2)/05.02.2015г. за: „Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 40 броя крави за мляко и техните приплоди“ в имот № 012639 в землището на с. Дядовци, община Ардино, обл. Кърджали, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 40 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012639 в землището на с Дядовци, община Ардино с обща площ на имота 2438 кв.м. За реализация на ИП ще се изгради производствена сграда за боксово отглеждане, сектор с хладилна камера и вана за мляко, машинно отделение, родилни боксове, изолационен бокс, битово помещение със санитарен възел, клетки за отглеждане на телета. Предвижда се също да се изгради водонепропускливо бетоново - торище (лагуна) за оборски тор, отговарящо на всички изисквания на Нитратната директива, което ще бъде с вместимост 300 куб. м. На площ 750 кв.м. от имота възложителят е реализирал ферма за преработка на тор с калифорнийски червеи. Торовата маса от кравите ще захранва фермата за калифорнийския червеи, като в резултат ще се получи продукт - биотор. Отпадните битови води ще заустват в съществуваща градска канализация, която е в близост до имота. Водоснабдяването на кравефермата ще се осигури от съществуваща водопроводна мрежа на гр. Ардино, за което има представен договор от ВиК, гр. Кърджали от 02.09.2013г. За изграждане на съоръженията ще се използва съществуващата инфраструктура и няма да бъде необходимо изграждането на нова. Поземлен имот № 012639, с обща площ 2438кв.м в м.„Узун Тарла“, землището на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали е собственост на възложителят съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот Дв. вх.402, от 28.08.2013г., акт №145, том.II, дело 275, имотна партида стр.2543, вписан в служба по вписванията Ардино. За имота е представена скица № К00425/12.01.2015г.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция за управление на водите източно беломорски район – Пловдив (БДУВИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-20/03.02.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на изискванията на Наредба №2/13.09.2007г.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,3км.
За по нататъшния ход на процедурата е необходимо да представите:
·      Писмено искане с пълна и подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС. Информацията следва да бъде представена в три екземпляра - един на хартиен и два на електронен носител.
·      Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, а именно:
За изясняване на обществения интерес по чл.6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС осигурете обществен достъп до информацията по приложение № 2 /и приложенията към нея/ и не по-късно от едновременното внасяне на искането по чл.6, ал.1 от същата Наредба, като предоставите копие на хартиен и електронен носител на община Ардино и кметство с.Дядовци, общ. Ардино.
Необходимо e да поставите съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

 

В срок до 3 дни след получаване на информацията община Ардино и кметство с.Дядовци, общ. Ардино е необходимо да осигурят обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок община Ардино и кметство с.Дядовци, общ. Ардино, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ - Смолян.