Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2015-003 от 09.02.2015г.

09.02.2015

 

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-539/19.11.2014г., писмо на БД УВ ИБР – Пловдив с вх. № КПД-14-539(2)/13.12.2014г., писмо с искане за спиране на административното производство с вх. № КПД-14-539(3)/15.12.2014г. и постъпила допълнителна информация с вх. № КПД-14-539(5)/05.02.2015г. за: Реконструкция и ремонт на съществуващо речно съоръжение на р. Голяма (р.Тенес дере), обслужващо изоставен рибарник в землището на с. Мугла, общ. Смолян с цел изграждане на „Изравнител на МВЕЦ „Мугла“, намиращ се в ПИ 022060, с обща площ 1902 кв.м в м.„Касъка“, землището на с.Мугла, общ. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда извършване на реконструкция и ремонт на съществуващо речно съоръжение на р. Голяма (р.Тенес дере), обслужващо бивш изоставен рибарник в землището на с. Мугла, общ. Смолян с цел изграждане на „Изравнител на МВЕЦ „Мугла“, намиращ се в ПИ 022060, с обща площ 1902 кв.м в м.„Касъка“, землището на с.Мугла, общ. Смолян. Целта на предложението е акумулиране на воден ресурс при излишък на електрическа енергия и съответно същия обем да се ползва по време на недостиг на електрическа енергия. Предвижда се възстановяване на съществуващо водохващане на р. Голяма (р.Тенес дере), като същото ще бъде подобрено с рибен проход. С реализацията на предложението се предвижда почистване на наноси от речното легло, които ще бъдат използвани за укрепване на ската и изграждане на предпазна дига около съществуващото съоръжение. Капацитета на съоръжението ще бъде около 4000 куб.м. Дейностите по реконструкция предвиждат укрепване посредством геоклетки NEOWEB тип PRS 660-150, височина 15см, с размер на клетката 490х420х150мм, материал HDPE, размер на секцията 2,50х16,00м., категория „В“, както и укрепване на брега на реката. Поземлен имот № 022060, с обща площ 1902 кв.м в м.„Касъка“, землището на с.Мугла, общ. Смолян е собственост на възложителите съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот Дв. вх.2048, вх. рег. №2074 от 28.10.2014г., акт №52, том.VII, дело 952/2014г., имотна партида стр.28192, вписан в служба по вписванията Смолян и за него е представена скица № Ф02940/19.11.2014г. За изграждане на съоръженията ще се използва съществуващата инфраструктура и няма да бъде необходимо изграждането на нова.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция за управление на водите източно беломорски район – Пловдив (БДУВИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-411/10.12.2014г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и Закона за водите при следните условия:
Да не се допускат нови негативни промени във водното тяло с код BG3MA600R142
Предвиденият за изграждане рибен проход, да отговаря на основните изисквания съгласно Приложение 7-13 на ПУРБ на ИБР.
Съгласно писмо с изх.№ РД-09-385/2014г. от 30.01.2015г. на БДУВИБР, съществуващото съоръжение намиращо се на р.Тенес дере (десен приток на р.Мугленска) с координати N 41°36`21.0“ и Е 24°31`24.7“ и надморска височина Н=1525м е включено в електронния регистър на съществуващите съоръжения (бентове и прагове) в некоригирани участъци на реки извън границите на населените места, в БДУВИБР-Пловдив. За инвестиционни намерения, свързани с реконструкцията на съществуващото съоръжение е необходимо да бъде проведена процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл.46 от Закона за водите.
На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности в така заявеното инв. предложение попадат в обхвата на глава шеста, т.10, буква „з“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;
От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.