Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2015 - 002 от 09.01.2015г.

09.01.2015

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-572/11.12.2014г., и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-572(2)/06.01.2015г. за: „Изграждане на гробищен парк на гр.Девин в м.Забрал, община Девин” в ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ 568.12, ПИ 568.13, ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в м.Забрал, община Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-572/11.12.2014г., и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-14-572(2)/06.01.2015г. за: „Изграждане на гробищен парк на гр.Девин в м.Забрал, община Девин” в ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ 568.12, ПИ 568.13, ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в м.Забрал, община Девин, обл. Смолян, с възложител: Община Девин, с адрес гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви информирам за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеното инвестиционно предложение има за цел „Изграждане на гробищен парк на гр.Девин в м.Забрал, община Девин” в ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ 568.12, ПИ 568.13, ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в м.Забрал, община Девин, обл. Смолян, с възложител: Община Девин с адрес гр. Девин, ул. „Дружба“ №1. Назначената комисия със Заповед № РД-09- 44/29.01.2014г. на Кмета на Община Девин, е определила терен за нов гробищен парк на гр.Девин с Протокол от 05.02.2014г. в местността Забрал, община Девин, с обхват - ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ 568.12, ПИ 568.13, ПИ 568 14 и ПИ 568.15. С решение № 33/28.02.2014г. на Общински съвет - Девин е одобрено задание на основание чл.124,б, ал.1 от ЗУТ и е разрешено изработването на ПУП-ПРЗ. Имотите, участващи в ПУП-ПРЗ за гробищен парк са частна собственост и с начин на трайно ползване - ниви и трайно предназначение - земеделски територии, с изключение на ПИ 568.11, който е частна общинска собственост с начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя и с трайно предназначение земеделска територия. С ПУП-ПРЗ горните имоти се урегулират и се образува УПИ I - Гробищен парк, кв.1 в местността Забрал, гр.Девин, община Девин. Новото УПИ се оформя в зона (Оз) за гробищен парк със следните показатели: - застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10 м; макс. застрояване - 10%; мин. озеленяване - 90%. Предвижда се строителство на обслужваща сграда със санитарни възли и молитвен храм. Общият капацитет на гробищният парк ще е приблизително 1100 – 1300 гробни места, които ще се конкретизират при окончателното разработване на проекта. Погребването на покойниците ще се извършва в отделни гробни места, урнови гробове и урнови стени (ниши). Урновите гробове ще се разполагат на обособени места в гробищния парк. Урновите стени (ниши) ще са обособени части от специално изградени стени в гробищния парк за полагане на урни с пепел от кремирани покойници. Ще се изградят два ритуални храма – за християни и за мюсюлмани, както и малка обслужваща сграда със санитарни възли за посетители. Общата площ на УПИ I Гробищен парк, кв.1 е 18120 кв.м. Придаваема част от ПИ 568.7 към улица - 178 кв.м.; Придаваема част от ПИ 568.11 към улица - 392 кв.м. За промяна на предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди ще са: ПИ 568.7; ПИ 568.11; ПИ 568.12; ПИ 568.13; ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в местността Забрал, гр.Девин, Община Девин - с обща площ -19.936 дка. Предвижда се изграждане на обслужваща улица с дължина около 220 метра за връзка между републиканския път III-866 и бъдещия гробищен парк. Ще се реализира паркинг с необходимия капацитет в рамките на УПИ. Гробищния парк ще се проектира, изпълнява и поддържа в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Захранването с ел.енергия на гробищния парк се предвижда да се изпълни от съществуващ стълб от въздушна мрежа НН извод от ТП „КАТ“ Девин, чрез оразмерен подземен кабел НН до разпределително табло в имота. Трасето на кабела НН е подбрано в банкета на съществуващия третокласен път и възлиза общо на около 250 метра. Предвиждат се изкопни работи за питейно-битовото водоснабдяване на гробищния парк, като за целта ще се изгради нов водопроводен клон с дължина около 70 метра. Тъй като в района няма централна канализационна мрежа, битово-отпадните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.
Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният към уведомлението ПУП-ПРЗ следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.12, буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-429/29.12.2014г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
Да се сключи договор с ВиК-оператор по отношение на питейно-битовото водоснабдяване;
Изгребната яма да бъде водоплътна, като периодично водите в нея да се извозват от лицензирана фирма;
Да се сключи договор с ВиК-оператор за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;

 

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.