Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM - 2014 - 001 от 08.01.2015г.

08.01.2015

 Уведомление за инвестиционно предложение с КПД-14-526/10.11.2014г., допълнителна информация внесена с писмо с вх.№ КПД-14-526(2)/04.12.2014г. и постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив, с вх.№ КПД-14-526(4)/29.12.2014г. за проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-I-126.16, 127.4 кв.1 – „База за рибопроизводство и екотуризъм“ в землище на с.Беден, общ. Девин, към който се включват допълнително ПИ с номера 127002 и 127003 с обща площ 4320кв.м. В така предложеният проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ-I-126.16, 127.4 кв.1 – „База за рибопроизводство и екотуризъм“ в землище на с.Беден, общ. Девин се предвижда допълнително включване (разширение) на ПИ с номера 127002 и 127003 с обща площ 4320кв.м. Горепосоченото представлява разширение на инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което вече е одобрено и е в процес на изпълнение по смисъла на чл. 93, ал.1 т.2 на ЗООС. Съгласно представената информация, с така предвиденото разширение на съществуващата „База за рибопроизводство и екотуризъм“ се предвижда реализиране на инвестиционно предложение, свързано основната дейност извършвана в момента от дружеството. Предвид местоположението и дейностите включени в разширението, инвестиционното предложение, което ще се реализира в него може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка на основание 93, ал.1 т.2 на ЗООС за горепосоченото инвестиционно предложение следва да се извърши преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Възложителят на инвестиционното предложение е внесъл информация в утвърдената форма и съдържание, съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), която е достатъчна, за да бъде приета и като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), въз основа на внесеното уведомление Ви информирам за следното:
Според представената информация предложението предвижда разширение на УПИ-I-126.16, 127.4 кв.1 – „База за рибопроизводство и екотуризъм“ в землище на с.Беден, общ. Девин, като допълнително ще се включат на ПИ с номера 127002 и 127003 с обща площ 4320кв.м. С разширението на съществуващата база не се предвижда промяна или изменение на основната дейност извършвана до момента от дружеството. С проекта се предвижда изграждане на две административно битови сгради свързани с дейността на съществуващата риболюпилня, както и за нуждите на обслужващия персонал. Така също се предвижда изграждане на площадки за спорт и отдих и подобряване на ландшафта на базата с допълнително озеленяване. Регламентираното и действащо пречиствателно съоръжение има капацитет за обезпечаване на базата в новите и граници. За имотите има разработен  Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), с който ще се урегулират поземлените имоти и ще се образува нов УПИ І-126.16, 127.4, 127.2, 127.3 за „База за рибовъдство и екотуризъм“, оформен в зона „Ов“, със следните и градоустройствени параметри - височина на застрояване 2 (7м), плътност - 25%, Кинт 0.25, озеленяване до 70%. За разширението ще се използва съществуващата инфраструктура.
Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният към уведомлението ПУП-ПРЗ следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС.
На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности в така заявеното разширение попадат в обхвата на глава шеста, т.1, буква „е“ и т.12, буква „е“ на Приложение № 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-421/19.12.2014г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следното условие:
-       Да не се допускат сечи на естествена речна и крайречна растителност.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;

 

 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)