Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM - 2014 - 033 от 18.12.2014г.

18.12.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-527/12.11.2014г., постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив, с вх.№ КПД-14-527(3)/05.12.2014г., допълнителна информация внесена с писма с вх.№ КПД-14-527(5)/13.12.2014г. и вх.№ КПД-14-527(6)/17.12.2014г. за: Производство на електрическа енергия от „Мини ВЕЦ СОКОЛ“ на р. Бяла, в землището на с. Соколовци, ЕКАТТЕ 67965, общ. Смолян с водохващане на кота дъно река при кота 987,20 и сграда МВЕЦ при кота терен 969.
Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-527/12.11.2014г., постъпило становище на БД УВ ИБР – Пловдив, с вх.№ КПД-14-527(3)/05.12.2014г., допълнителна информация внесена с писма с вх.№ КПД-14-527(5)/13.12.2014г. и вх.№ КПД-14-527(6)/17.12.2014г. за: Производство на електрическа енергия от „Мини ВЕЦ СОКОЛ“ на р. Бяла, в землището на с. Соколовци, ЕКАТТЕ 67965, общ. Смолян с водохващане на кота дъно река при кота 987,20 и сграда МВЕЦ при кота терен 969, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда Мини ВЕЦ „Сокол” да се изгради като нова деривационна мини водно-електрическа централа, която да се разположи в землището на с. Соколовци, на река Бяла в участъка от кота дъно река при водохващането 987,20 и кота преливник 988.50, до кота терен сградоцентрала 970.00, с кота най-високо горно водно ниво (НВГВН) – 989.00. Мини ВЕЦ Сокол ще използва класическа технология за добив на ел. енергия с водна турбина , тип Crossflow, задвижвана с първичен източник енергията на падащи водни маси, постъпващи по напорен тръбопровод от река Бяла. Инвестиционното предложение включва следните съоръжения и сгради: Яз в руслото на река Бяла, с. Соколовци, общ.Смолян; Масивен яз – разположен на кота дъно река 987,20 и кота ръб преливник /също и кота ГРВН/ 988.50; Челен промивен отвор – оформен в дясната част на яза, между преливника и водовземния отвор, след прага на водовземния отвор; Водовземна част – ситуирана в дясната част на яза и включваща: направляваща стена, праг с груба решетка пред водовземния отвор, водовземен отвор, плосък таблен затвор – за ремонти, утаител с челен преливник и малък дънен промивен отвор, аванкамера с дифузор към напорен тръбопровод; Рибен проход – ситуиран в лявата част на яза. Той ще осигурява миграцията на рибите; Екологичен отвор – проектиран да се разположи под котата на твърдия преливник на яза, и да осигурявя Qmin.- водно количество за оросяване на речното корито след яза; Напорен тръбопровод - от аванкамерата до сградата на Мини ВЕЦ “Сокол” водните маси се довеждат по напорен тръбопровод (НТ). Той ще се разполаожи по трасе ситуирано по десния бряг на реката, и ще се изгради като закрит тръбопровод, със стъклопластови или ПЕ тръби с вътрешен диаметър D = 500 mm, и обща дължина L = 660 м; Сграда на Мини ВЕЦ “Сокол”- тя ще се разположи на кота терен 969.00 извън речното русло в имот образуван от ПИ №16,47 и ПИ №16,48, (нов 16,81) с обща площ от 167 кв. м, собственост на инвеститора. Компановката на сградата включва: машинна зала за един мини хидроагрегат, с изтичало за връзка с реката. В машинна зала се монтира една мини водна турбина, тип “Crossflow”, куплирана с генератор, силово табло НН и табло за управление на агрегата. Външна мрежа за присъединяване на Мини ВЕЦ “Сокол” - Мини ВЕЦ ще се свържи към външната електроразпределителна мрежа 0,4 kV на с. Соколовци, посредством кабел НН до най-близкия ТП. Кабела ще се положи успоредно на НТ и след това по ново трасе до ТП. Присъединяването към мрежа НН и трасето на кабел НН ще се уточни с ЕВН-Електроразпределение Пловдив АД, КЕЦ Смолян на следващ етап от проектирането. Определеното средно многогодишно водно количество при водовземното съоръжение на Мини ВЕЦ Сокол е Qср.мнгод. = 0,325 куб.м/с . Мини ВЕЦ Сокол ще работи при следните параметри: Средномногодишно водно количество - Qсрмнгод= 0,325 куб.м/с; Застроено водно количество - Qзастр.= 0,450 куб.м/с; Средно годишно производство - Егод.= 310 000 kWh. Предвижда се застроеното водно количество да бъде в размер на Qзастр. = 0,450 куб.м/с, което близко до средно многогодишните параметри на оттока на реката при този створ. Координатите на водохващането са N-42°38`38.5810” и Е-24°45`51.4420”. Трасето на напорния водопровод ще е разположено в обхвата на републиканския път II-86 Соколовци-Смолян от км.96+216 до км.96+670 в ляво по нарастващ километраж. Съгласно представения парцеларен план ще бъдат засегнати ПИ 016013, 016022, 016081, 016082, 016083, 016096, 016097, 016098 и 016006 в землището на с.Соколовци, общ Смолян.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-398/02.12.2014г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и Закона за водите.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.3, буква „з“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Трасето на напорния водопровод и имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстоящи на около 7,5км.