Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„База за отдих“, в ПИ с идентификатор 23025.160.382 (номер по предходен план № 000382), в местността „Новото”, землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян

16.12.2014

 

ОБЯВА
за
Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 02/2014 год. от 15.12.2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян
 
На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 16.12.2014г. на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 02/2014 год. от 15.12.2014г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „База за отдих“, в ПИ с идентификатор 23025.160.382 (номер по предходен план № 000382), в местността „Новото”, землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян, с възложител: Руси Младенов хххххххххххххх, седалище: ххххххххххххххххх
На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:
http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 
 
 
16.12.2014г.
гр. Смолян