Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM - 2014 - 031 от 28.11.2014г.

28.11.2014

 

Във връзка с внесеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-447/23.09.2014г., получена допълнителна информация с вх.№ КПД-14-447(2)/14.10.2014г., КПД-14-447(4)/06.11.2014г и КПД-14-447(8)/24.11.2014г и писмо на БД УВ ИБР – Пловдив с изх.№ КД-04-383/18.11.2014г за: „Модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство” в ПИ с идентификатор 20465.505.1150 УПИ XII (ПИ 505.1150), кв.92 с обща площ 3393 кв. м с административен адрес гр. Девин, ул. „Освобождение“, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Според представената информация се предвижда изграждане на „Модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство“ монтиране на съоръжения и модули на открито и изграждане на трафопост и съответната техническа инфраструктура. Предлаганата технология ще работи на принципа на термичната газификация на биомаса, при което се произвежда газ, който се използва в двигатели с вътрешно горене на синхронни генератори. Централата за добив на електроенергия, използваща биомаса като първичен енергоносител, ще е с капацитет на електропроизводство 1500 kW и обща номинална входяща топлинна мощност 2500 kW. Произведената електроенергия ще се подава в електропреносната мрежа. Топлинната енергия ще бъде използвана за осигуряване на собствените нужди на обекта. Основната суровина под формата на дървесен чипс с едрина на частиците до 20мм и с влажност до 12% е дървесна биомаса и дървесни отпадъци, получени при дърводобива, дървопреработването и други дейности. Консумация на дървесина е до 2000 кг/ч. Суровината – дървесен чипс ще се доставя от „ЕКОУУДС“ ЕАД на „ЕКО КОМПАНИЯ СОЛАР“ ЕООД, съгласно представен договор за доставка от 22.09.2014г. Инсталацията ще е разположена в промишлена зона на гр.Девин в поземлен имот с идентификатор 20465.505.1150 УПИ XII (ПИ 505.1150), кв.92 с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и трайно предназначение – урбанизирана територия с обща площ 3393 кв. м. Имота е собственост на „ЕКОУУДС" АД, и съгласно договор за наем с отстъпено право на строеж е предоставен за ползване на „ЕКО КОМПАНИЯ COЛАР" ЕООД за срок от 21 год. За присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД е предоставен предварителен договор. Според данни на възложителя, инсталацията е модулен тип за термична газификация на дървесен чипс, която ще бъде монтирана на открита площ в рамките на ПИ 20465.505.1150. Всички модули на инсталацията са контейнерен тип и ще се изграждат фундаменти и подстъпи към тях. Инсталацията ще работи с недостиг на кислород, като в този процес се, предотвратява изгарянето (окислението) на суровините, в следствие на което се получава газ с по-висока калоричност. Генерираните продукти - сингаз, дървесно масло и карбонизирана пепел са горива, които се използват на площадката за технологични нужди за процеса на термична газификация и ко-генерация. Основните модули включват – газификатор EG-1800 – средна производителност 1800 кг/ч дървесен чипс с влажност до 12%, работна температура 850°С, раб. налягане +40 mBar и инсталирана мощност 12kW. Модулът е изпълнен в 40 футов контейнер. В контейнера е поместен – Приемен бункер; Камера за газификация; изход на камерата с ротационна клапа; горивна камера. Крайните продукти на газификацията на биомаса са газ, твърд остатък (дървени въглища и пепел) и течност. При високотемпературната газификация на дървесина се получава газ до 70%, твърд остатък до 25% и течна фаза до 5 %. Приблизителния състав на газа (макс. концентрации): СН4-5%, Н2 – 15%, СО – 50%, СО2 – 5%, N2 – 5%, CxHy – 5%. Модул „Кондензация и газоочистка“ в която получената парогазовата смес излизаща от камерата за термична деструкция преминава през различни системи за очистване на газа от твърди и течни примеси. Отделената от декантера отпадна вода постъпва в буфер, след което се пречиства чрез дестилация. Пречистената вода се извежда от долната част на изпарителния куб, охлажда се в охладител и преминава във водоохладителната кула за компенсиране на изпарената вода от контактното охлаждане. Ще е монтиран и възел парообразуване (при необходимост), който ще се състои от парогенератор, захранваща помпа и автоматика. Нагряването на водата за получаване на пара ще се извършва с топлоносител горещо минерално масло, което ще се нагрява от нагревните газове на инсталацията след излизане от димохода на реактора и в последствие преминават през маслонагревател за оползотворяване. Не се предвижда използване на свежа вода за технологични нужди. За санитарно битови нужди ще се използва до 1,5куб.м на ден, а за противопожарни нужди до 100 куб.м от съществуващ водопровод на ВиК мрежа с тръба РЕ Ø40. За питейни нужди ще се използва бутилирана минерална вода. Дъждовните води ще се ще се заустват в площадкова канализация и ще се подават в локална ПСОВ. Модулът „Електропроизводство“ работи на нискокалоричен генераторен газ (сингаз) и включва: Филтри за фино пречистване на газ, газ генератор, монтирани в метален контейнер - 40GP с оглед шумо и топлоизолация и предпазване на съоръженията от неблагоприятни въздействия на околната среда. Генераторите са със синхронни двигателите с искрово запалване. За електротрансформация и присъединяване се предвижда изграждане на трансформаторен пост в обособено помещение БКТП (готов модул). Присъединяването следва да се осъществи към ЖР стълб №25 ситуиран на границата на имота. Газовите трасета и връзките между тях се предвижда да се изработят от безшевни стоманени тръби, отговарящи на техническите изисквания. Към инсталацията ще се постави и модул с компютърна система за управление и контрол на целия процес. В процеса на производството ще се получат твърд остатък (дървени въглища) до 500 кг./час, които ще се използват за изгаряне в праховата горелка; пречистени газове до 1000 Нм3/час, които ще се използват като източник на енергия в модул „Когенерация“ и за поддържане на технологичния процес; течна фракция до 100 кг./час, която ще се подава за доразлагане и ще се използва за технологични нужди на процеса. При изгарянето, като изходящи газове ще се получават въглероден двуокис, вода, азот, други газове и прах. Образуваните фини частици прах (въглен и пепел) уловени от циклон след газификатора, ще се пресоват и получения технически въглен ще се предава за суровина за брикети, пълнител в производството на технически гумени изделия, пълнител в мастила или абсорбенти.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-383/18.11.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
Така заявеното предложение и предвидените в него дейности попадат в обхвата на т.3, буква „а“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), и BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) отстоящи на около 0,07 км