Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 030 от 20.11.2014г.

20.11.2014

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-508/29.10.2014г. и писмо с допълнителна информация с вх. № КПД-14-508(2)/11.11.2014г. за: „Хотел“ в ПИ с идентификатор 80371.133.21 в м. „Керечменица“, в землището на гр. Чепеларе,
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Според представената информация за предложението има изготвен Проект за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 80371.133.21 в м. „Керечменица“, в землището на гр. Чепеларе за „Хотел“ с параметри височина на застрояване 10 (3м), плътност - 30%, Кинт 1.0, озеленяване до 60% и РЗП около 1700-2000 кв.м. Плана е съобразен с параметрите на застрояване по одобрения с Решение № 934 от 28.07.2011год на Общински съвет Чепеларе за Общ устройствен план за „Ски център Чепеларе“, в ядро „Долна лифтова станция Мечи чал“ и с План за улична регулация на ядро „Долна лифтова станция Мечи чал“, одобрен с Решение № 402 от 19.12.2013 год. на Общински съвет Чепеларе. Предложението предвижда изграждане на „Хотел“ на три етажа с капацитет 80-90 легла, места за хранене - 80-100 места, паркинг до 25 места, спортна площадка, закрит басейн и други съпътстващи дейности. Съгласно представеното становище на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян с изх.№ ПТО-460/23.10.2014г., питейно-битово водоснабдяване е предвидено да се осъществи чрез водопроводно отклонение от водопроводната мрежа на гр. Чепеларе. Отпадъчните води е възможно да се заустят в канализационната мрежа на гр. Чепеларе. Съгласно становище с изх. № 1120864560/17.09.2014г. на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Чепеларе, електрозахранването може да се осъществи от електроразпределителната мрежа на гр. Чепеларе. Транспортния достъп ще се осъществи от улица, граничеща от югоизток с имота. Съгласно представената скица № 15-408321-10.11.2014г за ПИ с идентификатор 80371.133.21, в м. „Керечменица“ с площ 1947 кв.м, същия е с начин на трайно ползване – Друг вид нива и трайно предназначение на територията – Земеделска. Имотите са собственост на възложителите съгласно Н.А. за покупко - продажба на недвижим имот №176, том 2, рег.478, дело 411 от 20.04.2007г, издаден от Служба по вписванията гр. Чепеларе.
Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от дейности попадат в обхвата на т. 12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС и подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,6 км.