Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 029 от 20.10.2014г

20.10.2014

 

Инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-469/30.09.2014г. и писмо на БД УВ ИБР – Пловдив с изх.№ КД-04-342/14.10.2014г за: „Семеен хотел“, предвиден за реализация в ПИ с идентификатори 80371.94.1 и 80371.240.3297 в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-469/30.09.2014г. и писмо на БД УВ ИБР – Пловдив с изх.№ КД-04-342/14.10.2014г за: „Семеен хотел“, предвиден за реализация в ПИ с идентификатори 80371.94.1 и 80371.240.3297 в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Според представената информация предложението има за цел изграждане на Семеен хотел с капацитет 40 легла, ресторант - 50 места и спа център (сауна и фитнес). Хотела е предвиден за реализиране в ПИ с идентификатори 80371.94.1 и 80371.240.3297 в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян Питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) е предвидено да се осъществи чрез водопроводно отклонение с водопроводната мрежа на гр. Чепеларе. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Чепеларе. Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа на гр. Чепеларе. Транспортния достъп ще се осъществи от улица на гр. Чепеларе, преминаваща непосредствено до имотите. Съгласно представената скица № 15-184170-09.06.2014г за ПИ с идентификатор 80371.240.3297, в м. „Палчикутевско“ с площ 129 кв.м, същия е с начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10м) и трайно предназначение на територията – Урбанизирана. Съгласно скица № 15-184182-09.06.2014г за ПИ с идентификатор 80371.94.1, в м. „Палчикутевско“ с площ 4072 кв.м, същия е с начин на трайно ползване – Ливада и трайно предназначение на територията – Земеделска. Имотите са собственост на възложителя съгласно Н.А. за покупко - продажба на недвижим имот №9, том 1, рег.18, дело 15 от 18.01.2007г, издаден от Служба по вписванията гр. Чепеларе.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-342/14.10.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо.
Така заявено предложение попада в обхвата на т.12, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Участъкът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,5 км.