Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 028 от 20.10.2014г.

20.10.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-331/23.07.2014г., становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-265/05.08.2014г, допълнителна информация с вх.№ КПД-14-331(4)/23.09.2014г. и становище на БД ЗБР - Благоевград изх. № П-01-164/13.10.2014 г: за „Автокомплекс и площадка за събиране и разглобяване на ИУМПС и третиране на неопасни отпадъци“, в ПИ №010531 в м. „Кисьови говедарници“, землище на с. Късак, общ. Доспат. Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КПД-14-331/23.07.2014г становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-265/05.08.2014г, допълнителна информация с вх.№ КПД-14-331(4)/23.09.2014г. и становище на БД ЗБР - Благоевград изх. № П-01-164/13.10.2014 г: за „Автокомплекс и площадка за събиране и разглобяване на ИУМПС и третиране на неопасни отпадъци“, в ПИ №010531 в м. „Кисьови говедарници“, землище на с. Късак, общ. Доспат, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно информацията в така представеното уведомление, предложението предвижда урегулиране на ПИ № 010531, находящ се в м. „Кисьови говедарници“, землище на с. Късак, общ. Доспат и образуване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ І - 010531с площ 3,325 дка с предназначение за автокомплекс и УПИ ІІ - 010531 с площ 2,324 дка с предназначение за площадка за събиране и разглобяване на ИУМПС и третиране на неопасни отпадъци и обслужваща улица до УПИ ІІ – 010531 с площ 351кв. м. Градоустройствените показатели са както следва: Устройствена зона – Пп; Височина на застрояване до 10м; П.застр. 40-80%; Кинт. 1,0-2,5; П.озел. – 20-40%. Съгласно представената скица № Ф00279/27.08.2013г., заверена на 17.04.2014г. за имот с номер 010531 в землището на с.Късак, общ. Доспат, същият е с обща площ 6,000 дка и е с начин на трайно ползване: Ливада. Имота е собственост на възложителя съгласно Договор за продажба по чл.34/4 ЗОС от 23.07.2013г, вписан в Службата по вписванията, Вх. рег.№ 767, от 05.08.2013г, Акт №85, том 3, Партидна книга том 9198. Водоснабдяването на обекта ще се извършва от водопровод, който ще се изгражда в друг съседен имот на възложителя. Поради липса на селищна канализационна мрежа в района в проекта се предвижда битово-фекалните отпадъчни води да се събират в изгребни ями за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти, които задължително трябва да бъдат водоплътни, без преливник. Посочени са координати на изгребните ями, както следва: в УПИ I - 010531: В 41°38'38.4” и L 24°11'47.6” в УПИ II - 010531: В 41°38'38” и L 24°11'48”. За изгребването и отвеждането на отпадъчните води от изгребните ями е представено удостоверение от ВиК ЕООД - гр.Смолян с изх.№ ПТО-444 от 23.09.2014г. за възможност за обслужването им. Отвеждането на отпадните и дъждовните води ще се осъществява в каломаслоуловител, където отпадните масла ще се задържат. Достъпа да имота, водоснабдяването и електроснабдяването ще се осъществява по съществуващ полски път. Имота е в непосредствена близост до пътя Доспат - Девин. В автокомплекса ще се извършва почистване, измиване на леки и товарни автомобили, смяна на гуми и ремонти с капацитет 5 бр. коли на ден, а така също и боядисване на 1 кола на ден. Ще се изградят две помещения за отдих, със сервизни помещения, а така също и крайпътно заведение. На площадката за събиране и разглобяване на ИУМПС, ще се разглобяват по 1 кола на ден.
              На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС са изискани становище от БД ИБР – Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за басейново управление (2010-2015г) и от БД ЗБР – Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) за басеново управление(2010-2015г). Съгласно получено становище с изх. № КД-04-265/05.08.2014г на БД УВ ИБР – Пловдив и становище с изх. № П-01-164/13.10.2014г на БД ЗБР – Благоевград, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ЗБР за БУ (2010-2015г) и Закона за водите.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11, буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,8км.