Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 026 от 19.09.2014г.

19.09.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-404/29.08.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-310/15.09.2014г.: за Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез създаване на „Модулна мандра" в с. Борино, намираща се в ПИ с идентификатор 05462.501.158 в регулационните граници на с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-404/29.08.2014г. за Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез създаване на „Модулна мандра" в с. Борино, намираща се в ПИ с идентификатор 05462.501.158 в регулационните граници на с. Борино, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Имота в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение е с идентификатор 05462.501.158 и съгласно представената скица № 15-284783-13.08.2014г. е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: Ниско застрояване. Общата площ на имота е 342кв.м. и е с административен адрес: с. Борино, ул. „Поречие“ № 2, за който е отреден УПИ Х-158, кв. 7 по регулационния план на с. Борино, одобрен със Заповед № РД-467/28.04.1984г. Имотът е собственост на Кемал Халилов Велиев, съгласно Нотариален акт № 111, том I, дело 221 от 14.10.1993г. на Девински районен съдия и е отдаден под наем на юридическото лице “БИОМИЛК БОРИНО“ ЕООД ЕИК 203188125, със седалище и адрес на управление: с. Борино, ул. „Поречие" № 2, общ. Борино, обл. Смолян, представлявано от едноличния собственик на капитала и управителя Кемал Халилов Велиев, съгласно нотариална заверен Договор за наем, вписан в Службата по вписвания гр. Девин с вх. № 873, акт № 120, том I от 25.08.2014г. Предложението изграждане на модулна мандра с капацитет 500 л. овче и краве мляко на ден. Производствените асортименти ще са сирене в опаковка - кутия от 0,8кг. и вакуумни пликове от 0,9кг.; кашкавал - вакуумни пликове от 1кг и кисело мляко в опаковки 0,5-1,0кг. В рамките на един работен ден ще се произвежда само един от предвидените асортименти. Модула е с габаритни размери 3,16 х 12,160 метра и височина 2,60 м. Предвидени са прилежащи помещения за млекоохладителната вана, съхранение на суроватката преди експедиция и за отделяне на транспортни опаковки и разтоварване на опаковъчни материали. Общата заета площ е 48.2 кв.м. Модулът е изграден е от метална конструкция със заварени квадратни и правоъгълни дебелостенни тръби. Има подсилена метална решетка на пода от тръби с правоъгълен профил 40 х 60 мм. Над решетката е положен хидрофобен шперплат 21 мм и саморазливен под. Предвидени са нужните сифони и наклони към тях. В работното помещение е предвиден ивичен канал. След поставяне на модула обратните води ще се заустят в предварително положен на площадката канал, около контейнера, а от там във водоплътна изгребна яма. На отпадните води от производството ще се монтира мазниноуловител, като ще се има в предвид, че отпадането на мазнини ще е под 100 гр. дневно. Основното количество топлина се осигурява ще се осигурява от газов /LPG/котел с топлинна мощност 34 kW. Ще се използват три стандартни битови бутилки за газ пропан-бутан по 10 кг. Общата инсталирана ел. мощност на модула е до 10 kW монофазно. Потребляемата моментно зависи от сезона но е не повече от 40 - 50 %. Разхода на вода може да се раздели на два потока. Единият е около 0,5 - 0,6 м3 дневно за измиване на помещения, амбалаж и оборудване, който евентуално може да е замърсен с мазнини. Другият 0,6 - 0,8 м3 дневно служи за индиректно охлаждане на млякото, като водата не се замърсява и може да се използва за напояване на площи или животни. В модула има предвидени два хладилни склада със самостоятелни агрегати и автоматика. Агрегатите са прикачени към модула. Предвидено е помещение за охлаждане на кисело мляко.
          РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-310/15.09.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо. Съгласно него реализацията на ИП за изграждане на „Модулна мандра“ няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху компонент води и водните екосистеми.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,05км.