Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 025 от 10.09.2014г.

10.09.2014

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-422/05.09.2014г. за „Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла“ намиращо се в УПИ I -1138, кв. 153 по плана на гр.Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-422/05.09.2014г. за „Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла“ намиращо се в УПИ I -1138, кв. 153 по плана на гр.Девин, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Имота в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение съгласно представената скица № 15-9140-09.12.2013г. презаверена на 16.06.2014г. е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Общата площ на имота е 3966кв.м. В имота има изградени три сгради, триетажна двуетажна и едноетажна. За реализация на инвестиционното предложение ще се използват, част от съществуващите сгради. Съгласно представената информация се предвижда преустройството на сгради с обща РЗП 990 кв.м. Предвижда се изграждане на нови пристройки към съществуващите с обща РЗП 394 кв.м. Сгради с РЗП на площ 736 кв.м няма да променят предназначението си. Имота е собственост на възложителя съгласно Нотариален акт №8, том 3, рег.514, дело 440 от 15.04.2008г., регистриран в Службата по вписванията – Девин. За водоснабдяването и отвеждане на отпадните води е представен предварителен договор от ВиК ЕООД Смолян с изх.№ ПТО-56/21.02.2014г., а за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е представен предварителен договор №1120848099/06.02.2014г. Съгласно представената информация, в предприятието ще се осъществяват следните технологични процеси обособени в четири самостоятелни единични производствени модула както следва:
-шоково замръзяване на гъби и горски плодове - сграда "А". Изкупуването на гъби и горски плодове ще се осъществява на организирани пунктове, както и на место. Транспортирането им ще се извършва посредством микробус. Доставените гъби и горски плодове ще се подават на обслужващата площадка разположена на кота ±0.00 в сграда "А", където ще се претеглят, почистят и обработят съгласно прилаганата технология. Отпадъците от почистването ще се събират в контейнери за отпадъци, който периодично ще се депонират на специализирано место. В последствие гъбите и горските плодове ще се замразяват и опаковат съгласно използваната технология, като дневно ще се обработват до 450кг гъби и 450кг горски плодове;
-сушене на гъби - сграда "А". След като се сортират гъбите се предвижда второто качество да се суши. Гъбите се режат на шайби 3-4мм посредством машина за рязане на гъби и се редят на скари на метална подвижна количка. Количките се вкарват в сушилня оборудвана с котел на пелети с циркулационна помпа, вентилатор за въздуха, топлообменик вода/въздух и вентилатор за извеждане на влагата. Режимите на сушене са различни в зависимост от вида на гъбите и влажността им. След като се изсушат гъбите до 7-8% влажност, се вадят от сушилнята и се обработват по предложената технология. Предвижда се и естествено сушене в подпокривното пространство на сграда "А" - кота +4,20.;
-сушене на билки - шипка, глог, хвойна и др. - сграда "Б". Изкупуването на билки ще се осъществява на организирани пунктове, както и на место, като се предвижда да се третират само два вида билки в един ден. Транспортирането ще се извършва посредством микробус. Приетите билки се окачествяват, сортират и претеглят. Не се допуска складирането на различни билки в един и същ склад и се предвижда измиване на помещението преди внасяне на друг вид билка. Суровите билки престояват максимум до два часа в склада, след което една част от тях отиват за естествено сушене, а друга се подава за изкуствено сушене в сушилня, което се извършва съгласно приетата технология. Режимите на сушене са различни в зависимост от вида на билките и влажността им. Общото е , че въздухът в сушилнята трябва непрекъснато да циркулира и овлажнелият въздух да се изпуска периодично. След като се изсушат до 7-8% влажност, билките се вадят от сушилнята и се третират по два начина - балиране и рязане и последвано пакетиране.;
-извлек на етерични масла - сграда "В". Доставените в дестилерията билки от сграда "В" се подават на обслужващата площадка на дестилационните апарати на кота ±0.00 в сграда "В". Дестилацията се извършва с вода съгласно използваната технология. Съгласно използваната рецепта и билки се дозира количеството на водата и билките в дестилатора. Полученият първичен дестилат, след преминаване през охладителите, се събира в резервоара за първичен дестилат, от където чрез помпа се подава в кохобационната колона. Отделеният вторичен дестилат от кохобатора се отправя във флорентинския съд за отдекантиране на билков екстракт. Полученият билков екстракт се прехвърля в транспортни съдове (конкуми), които се съхраняват в сейф в лабораторията на предприятието. Вторичните дестилационни води от флорентинския съд се прибавят към първичния дестилат в резервоара за включване отново в процеса на кохобация. Кубовият остатък от кохобационната колона се събира в резервоар и чрез помпа се отправя към резервоара за остатък. След приключване на дестилацията кашата се отвежда в канал, от където се отправя към приемника за утаяване на твърдата фаза и отдекантиране на течната (водата). След приключване на кампанията, цялото количество етерично масло от конкумите се прехвърля в хамурьор, за уеднаквяване, след което отново се разфасова в конкуми.
Така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „а“ и буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).