Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 023 от 27.08.2014г.

27.08.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-290/30.06.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-260/22.08.2014г.: за „Фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“ в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-290/30.06.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-260/22.08.2014г. заведено с вх.№ КПД-14-290(10)/27.08.2014г.: за „Фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“ в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Имота в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение е с площ 1.322 дка и попада в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Имота е собственост на възложителя съгласно Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, вписан в агенцията по вписванията на 04.07.2013г. с вх. рег. № 413 с №68, партида 2398, гр. Чепеларе. За имота съществува възможност за захранване с електроенергия съгласно представения предварителен договор от електроразпределителното дружество. Цехът е предвидено да се реализира в двуетажна масивна сграда със застроена площ 448 м2, а разгънатата застроена площ ще е 896 м2. Според представената информация отпадъчните води от производството ще бъдат от миенето на работните помещения и оборудването, от почистването на някои плодове и зеленчуци, от водната баня за варенето на сладка и конфитюри и условно чиста вода от изплакването на чистите нови буркани, отпадъчните битови води са максимум 0.6 м3 или 0.2 м3 минимум на ден. Общото количество отпадъчни води на ден е предвидено 5.1 м3максимум, които е предвидено да бъдат отвеждани във водоплътна яма. Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи чрез водопроводно отклонение от съществуващата водопроводна мрежа в с. Хвойна, общ. Чепеларе. Ще се произвеждат сладка, конфитюри, които ще се смилат и опаковат декоративно, а така също и подправки. Предвижда се замразяване или сушене на гъби. Основните суровини ще са диворастящи гъби, горски плодове и тикви. Цялата продукция ще се опакова в стъклени буркани и ще се предлага за продажба в туристическите комплекси. Капацитетът на предприятието е 1 тон на ден готова продукция.
Технологичните схеми са следните:
Сладка и конфитюри - плодовете и зеленчуците се почистват, измиват, режат се и ако е необходимо и се варят със захар в отворени съдове до необходимата гъстота. Готовият продукт се налива в топло състояние в сухи, нови стъклени буркани по 180 и 314 мл, затварят се ръчно с винтов капак и веднага се обръща с капака надолу. След изстиване се етикетира и стекова с термосвиваемо фолио. Не се стерилизират в автоклави под налягане.
Подправки и билки – подправките и билките се получават изсушени в хартиени чували от регламентирани предприятия. В цеха те се освобождават от опаковка и някои от тях се смилат и се подреждат на пластове в стъклени сухи нови буркани и се затварят с винтов капак, етикетират се и се стековат с термосвиваемо фолио.
Замразени и сушени гъби - ще се ползват само диворастящи видове, които се почистват ръчно без миене, режат се и се сушат или цели се замразяват в шокова камера, опаковат се в полиетиленови пликове, подреждат се в кашони и се съхраняват при -18°С. Сушенето става на количко-стелажи с перфорирани рафтове в тунелна сушилня. Сушените гъби се опаковат ръчно в полиетиленови пликове, които се подреждат в кашони.
Топлинните процеси сушене и варене стават с оборудване, работещо на газ “пропан – бутан”, който ще се доставя с бутилки по 10 кг.
Отпадъците от производството ще са хранителни, полиетиленови, хартиени и стъклени опаковки и битови. Хранителните ще се дават за храна на животни, хартиените и стъклените ще се събират разделно в контейнери в двора и ще се дават на предприятия за вторична преработка, а полиетиленовите и битовите – ще се събират и извозват по договор до най-близкото регламентирано сметище. 
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-260/22.08.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при условия, поставени в становището, приложено към настоящето писмо.
Така заявено предложение попада в обхвата на т.7, буква „б“ и буква „д“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Участъкът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,3км.

.