Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 022 от 25.08.2014г.

25.08.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-345/05.08.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-280/20.08.2014г.: за „Захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ до производствени площадки 1 и 2 на „Амер спортс България" ЕООД - втори и трети етапи по трасета в уличната регулация на гр. Чепеларе, Община Чепеларе. Във връзка с внесеното от Вас Уведомление с вх. № КПД-14-345/05.08.2014г. и получено становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-280/20.08.2014г.: за „Захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ до производствени площадки 1 и 2 на „Амер спортс България" ЕООД - втори и трети етапи по трасета в уличната регулация на гр. Чепеларе, Община Чепеларе, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Настоящото инвестиционно предложение предвижда захранване с природен газ (метан) потенциалните консуматори на територията на гр.Чепеларе. Доставката на природен газ се осъществява по технология „виртуален газопровод". Захранването на потребителите с природен газ се извършва в компресиран вид /250 bar/ в газови модули /батерии с газови бутилки/. В последствие се извършва редуциране на налягането в газорегулиращ пункт /ГРП/, разположен в УПИ XII -243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе от 250 до 5 bar и в последвие той се транспортира до консуматорите по газоразпределителната мрежа от тръбопроводи. Тръбопроводите в състава на бутилковите батерии МАТ са изработени от безшевни неръждаеми тръби. Отделните бутилки са свързват помежду си с горепосочените тръби. Връзките между отделните фитинги и арматури са направени със специални фасонни фитинги. Бутилковите батерии се доставят със специализиран транспорт до газорегулищия пункт. Платформата за разполагане на бутилковите батерии /PAD/ представлява метална конструкция от четири опори с разлика във височините и направляващи релси за придвижване на батерията от транспортното средство /трейлер/ до платформата. Новопроектираните газопроводи ще са с работно налягане /МОР/ /5.0 bar/ и ще са от полиетиленови тръби с висока плътност тип РЕ 100. Трасетата на газопроводите са съобразени със схемата за газоразпределителната мрежа на гр. Чепеларе. Полагането на газопроводните тръби ще е подземно на дълбочина 0,80 м в предварително изкопана траншея с трапецовиден профил с ширина на дъното 0,40 м, откоси 1:0,30 и минимална дълбочина 1,10 м. Преди полагането на газопроводните тръби, дъното на изкопа ще е добре изравнено и след монтажа на газопровода ще се засипят със слой 0,10 м пясък. Обратният насип ще е направен на пластове от 0,20 м с уплътняване. На 0,30 м от горния ръб на тръбата ще се положи жълта сигнална лента с метални нишки и надпис „Внимание газопровод !".
На възложителя "СИ ЕН ДЖИ - МАРИЦА" ООД, съгласно Заповед на кмета на община Чепеларе № 214/06.06.2013 год. е учредено право на прокарване на подземен захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ, разположена в УПИ XII -243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе за изграждане на обект „Захранващ газопровод на ГЗТР до производствени площадки 1 и 2 на „Амер Спортс България" ЕООД в гр. Чепеларе", през поземлени имоти с идентификатори: 80371.241.9008; 80371.241.9007; 80371.0.1680; 80371.241.1827; 80371.241.1721; 80371.240.1815; 80371.241.9003; 80371.242.9013; 80371.241.1722; 80371.242.9017; 80371.242.9016 с обща дължина на сервитутната ивица 2832 (две хиляди осемстотин тридесет и два) метра. Съгласно Заповед на кмета на община Чепеларе № 114/24.03.2014 год. е учредено право на прокарване на подземен захранващ газопровод за обект „Захранващ газопровод на ГЗТР до производствени площадки 1 и 2 на „Амер Спортс България" ЕООД в гр. Чепеларе", през поземлени имоти с идентификатори 80371.240.1815; 80371.240.1816; 80371.240.9102; 80371.241.1597; 80371.241.1680; 80371.241.1720; 80371.241.1721; 80371.241,1722; 80371.241.1827; 80371.241.3097; 80371.241.5014; 80371.241.9000; 80371.241.9001; 80371.241.9002; 80371.241.9003; 80371.241.9007; 80371,241.9008; 80371.241.9023; 80371.241.9024; 80371.241.9043; 80371.242.7001; 80371.242.9013; 80371.242.9017; 80371.242.9034; 80371.242.9055; 80371.242.9072; 80371.242.9085. с обща дължина на сервитутната. ивица 3215.00 (три хиляди двеста и петнадесет) метра. Имотите са разположени в регулационните граници на гр.Чепеларе.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-280/20.08.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.3 буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
          Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.) и, отстоящи на около 0,7км.