Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 021 от 22.08.2014г.

22.08.2014

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-309-(4)/22.08.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-251/24.07.2014г.: за „Пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ“ с.Триград, общ. Девин, намираща се на десния бряг на река Триградска, м. „Хорлог“, в УПИ ІІІ, кв.31 по ПУП на с.Триград, общ. Девин, обл. Смолян в ПИ /проектен/ 73105.501.582 и имот /проектен/ 73105.501.581, с обща площ от 921 кв.м. Във връзка с внесеното от Вас Уведомление с вх. № КПД-14-309-(4)/22.08.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-251/24.07.2014г.: за „Пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ“ с.Триград, общ. Девин, намираща се на десния бряг на река Триградска, м. „Хорлог“, в УПИ ІІІ, кв.31 по ПУП на с.Триград, общ. Девин, обл. Смолян в ПИ /проектен/ 73105.501.582 и имот /проектен/ 73105.501.581, с обща площ от 921 кв.м., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
За инвестиционно предложение „Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Триград, община Девин”, в ПИ № 12047 местността „Хорлог”, в землището на с. Триград, община Девин, обл. Смолянска е издадено Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СМ-036-ПР/2009г. Настоящото инвестиционно предложение предвижда промяната на местоположението на инвестиционното предложение и запазване на техническите му параметри. Съгласно представената информация се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - модулен тип за пречистване на битово – фекалните води от с. Триград. Станцията е предвидена да се разположи на десния бряг на река Триградска, м. „Хорлог“, в УПИ ІІІ, кв.31 по ПУП на с.Триград, общ. Девин, обл. Смолян в ПИ /проектен/ 73105.501.582 и имот /проектен/ 73105.501.581, с обща площ от 921 кв.м. Съоръжението е предвидено за 1200 еквивалентни жители. След третирането на отпадните води в пречиствателната станция те ще се заустят в р. Триградска. Избраният модел пречиствателна станция е NDG тип XL 12, състояща се от шест линии с три контейнера, първият от които представлява потопен биофилтър със специфична повърхнина 100 м23, вторият е потопен биофилтър със специфична повърхнина 150 м23 и третият - вторичен утаител. Битовите отпадъчни води първоначално се подлагат на предварително пречистване, чрез двукамерен първичен утаител, където се задържат грубите примеси – Обемите на I-ва и II-ра камера са по 78.00 м 3. Стоманобетоновите секции се изграждат на място, представляват първични утаители - изгниватели и силози за утайки, които работят последователно. В тях се задържат, анаеробно стабилизират и депонират първичните утайки и излишните утайки от биостъпалото. След първичния утаител водата постъпват в 12 часов изравнител /помпена станция/ с обем на изравнителя - 92.00 м3. Предварително пречистената отпадъчна вода, посредством 6 бр. потопяеми помпи се прехвърля в биологичния реактор с изкуствен пълнеж тип "Bioblock". Изкуственият пълнеж служи, като основа за размножаване на аеробни микроорганизми. Необходимият кислород се подава под формата на фини мехурчета чрез мембранни тръбни аератори. Същевременно се извършва вътрешна рециркулация на съдържанието на биореактора. Формата на материала в реактора осигурява съвместно с аерирането един оптимален контакт между биомасата, въздуха и отпадъчната вода. След биологичното стъпало водата се подава за пречистване във вторичния утаител. Дъното на камерата е оформено конусообразно, така че да благоприятства утаяването на излишната биомаса. Посредством потопяема помпа утайката се отвежда в отделна камера в първичния утаител, където се съхранява до извозването й. За обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода е предвидено автоматично дозиране на разтвор на натриев хипохлорид.
РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-251/24.07.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·      Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.11 буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;
 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).