Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 020 от 14.08.2014г.

14.08.2014

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-327/22.07.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-261/06.08.2014г.: за „Аварийно възстановителни дейности и изграждане на нов бент към Водоснабдителен комплекс с.Крайна, общ. Неделино, обл. Смолян“.

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-327/22.07.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-244/25.08.2014г.: за „Аварийно възстановителни дейности и изграждане на нов бент към Водоснабдителен комплекс с.Крайна, общ. Неделино, обл. Смолян“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията в така представеното уведомление, водоснабдителния комплекс „Крайна" се състои от помпената станция, два броя шахтови кладенци, като елемент към тях е авариралия бент, който осигурява необходимите водни количества за шахтовите кладенци, особено в летните месеци, когато реката почти пресъхва. От шахтовите кладенци I и II, се водоснабдява град Неделино и селата с. Старцево и с.Долен от съседната Община Златоград. Предложението предвижда изграждане на нова преградна стена – праг, тъй като старият е почти разрушен, а останалата част от него е пропукана и се наблюдава трайно увреждане на конструкцията. При нови валежи, процесите на разрушение ще продължат и се очаква да се наруши експлоатацията на шахтовите кладенци, от които се водоснабдява Неделино и две населени места от Община Златоград. Необходимо е да се извършат неотложни аварийно - възстановителни работи по почистване от разрушените части на бента, изграждане на нов и укрепване на пропадналите склонове в съседство с цел предпазване на съоръженията от водоснабдителния комплекс. Бентът се намира на р.Неделинска на 600-700 м след вливането на р. Тикленска. Местоположение на крайните точки по координатна система WGS84-BL са: т.1 - N41°26'03.404" E25°08'05.626" и т.2 N41°26'01.049" E25°08'06.004". Предложението ще се реализира в землището на  с. Крайна, общ. Неделино, обл, Смолян с.Крайна- ЕКАТТЕ 41277.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е  изискано становище от БД ИБР – Пловдив относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно получено становище с изх. № КД-04-261/06.08.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при споазване на следните условия:

·      Да се осигури миграцията на рибната фауна срещу течението на реката.

Така заявено предложение попада в обхвата на т.10, буква „м“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Участъкът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 8,0км.