Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 019 от 29.07.2014г.

29.07.2014

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-302/09.07.2014г. и становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-244/25.07.2014г.: за „Почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертни материали чрез механизираното им отнемане и изваждане от три обособени участъка в р. Маданска“ в землищата на гр. Мадан. с. Ловци и с. Средногорци общ. Мадан, обл. Смолян,

Във връзка с внесеното Уведомление с вх. № КПД-14-302/09.07.2014г. и полученото становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-14-244/22.07.2014г.: за „Почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертни материали чрез механизираното им отнемане и изваждане от три обособени участъка в р. Маданска“ в землищата на гр. Мадан. с. Ловци и с. Средногорци общ. Мадан, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията в така представеното уведомление, предложението предвижда добив на инертен материал от натрупания динамичен твърд отток, като дейността ще се извършва изцяло в речното корито на р. Маданска. Съгласно информацията представена от възложителя са обособени три участъка както следва:

- участък № 1 - с дължина от 100 м., ширина от 5 м. и с обща площ 0,5 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 30' 16,9" и Е 24° 56' 06,2", а края му съответно - N 41° 30' 23,4" и Е 24° 56' 04,2".

- участък № 2 - с дължина от 250 м., ширина 10 м. и с обща площ 2,5 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 30' 55,3" и Е 24° 55' 49,3", а края му съответно - N 41° 30' 55,6" и Е 24° 55' 55,3".

- участък № 3 - с дължина от 200 м., ширина от 5 м. и с обща площ 1,0 дка. Началото на участъка е с географски координати - N 41° 31' 37,3" и Е 24° 55' 29,7", а края му съответно - N 41° 31' 40,1" и Е 24° 55' 30,8".

Териториално участъците попадат в землищата на гр. Мадан, с. Ловци и с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян с кодове по ЕКАТТЕ 46045, 43983 и 68451.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на инертен материали от площи, които са били предмет на предишни инвестиционни предложения за добив. Участъците се били почиствани периодично в зависимост от натрупването на твърдия отток. Основен процес е свързан с механизирано отнемане на твърдия отток с техника на слоеве, почистването и изземването на инертния материал ще е с дълбочина от 0,2 м. до 1,8 м. по цялата разрешена площ в зависимост от натрупите. Натоварването на иззетия материал ще се извършва на място в транспортни средства, с които ще се транспортира. Количествата на добитата суровина ще бъде уточнена в работните проекти. Извозването на баластрата до съответните строителни обекти или до ТМСИ-Рудозем, собственост на фирмата за първична преработка ще се извършва с автотранспорт по съществуващи черни пътища и по асфалтирани второкласен и третокласен път Средногорци - Рудозем и Мадан - Средногорци - със средна дължина около 13 км. Общата площ на участъците е около 4 дка.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-244/22.07.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и Закона за водите само за участък 2, при спазване на следните условия:

·      Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

·      Да се получи разрешение от администрацията, която управлява пътя, преминаващ по моста на р. Маданска, който е в непосредствена близост до участъка за изземване на инертни материали.

На този етап може да бъде определено, че така заявено предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Участъка, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 7,1км.