Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM - 2014 - 017 от 17.06.2014г.

17.06.2014

 

Уведомление с вх. № КПД-14-155/14.04.2014г., допълнителна информация с вх.№ КПД-14-155(1)/16.04.2014г., и допълнителна информация вх. № КПД-14-155(5)/02.06.2014г. във връзка с писмо на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-129/07.05.2014г. за: „ПУП-ПРЗ на ПИ с № 011512 и част от ПИ с № 011375“ – урегулиране на ПИ и строителство на вила, намиращи се в м. „Имарет дере“, землище на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян.

Във връзка с представеното от Вас Уведомление с вх. № КПД-14-155/14.04.2014г., допълнителна информация с вх.№ КПД-14-155(1)/16.04.2014г., и допълнителна информация вх. № КПД-14-155(5)/02.06.2014г. във връзка с писмо на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-129/07.05.2014г. за: „ПУП-ПРЗ на ПИ с № 011512 и част от ПИ с № 011375“ – урегулиране на ПИ и строителство на вила, намиращи се в м. „Имарет дере“, землище на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Конкретното предложение предвижда урегулиране на поземления имот с цел застрояване. С решение № 628 от 20.03.2014 година на общински съвет Смолян е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с № 011512 и на част от поземлен имот с № 011375, местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела. Устройствени параметри: устройствена зона „Ос“ваканционно селище и отреждане за спорт и рекреация, плътност на застрояване - до 30%, височина на застрояване - до 10м, Кинт – до 1.2, озеленяване – мин. 50% с предвидена улична регулация. Предвижда се изграждане на вила за собствени нужди с площ 66кв.м и регулационна пешеходна алея от селскостопански път през ПИ с № 011375, с площ 163кв.м. ИП има за цел строителство на вила за собствени нужди в ПИ 011512 и част от ПИ 011375, находящи се в землището на с.Кутела, общ,Смолян. Захранването на с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се реализира от водоснабдителната мрежа на с.Момчиловци, общ.Смолян, захранваща жилищна сграда на същия инвеститор, като тя ще бъде превозвана и съхранявана в РЕ-Бидони - 2 бр. х 600л. За питейни нужди е предвидено използване на бутилирана минерална или изворна вода за 6 бр. посетители х 10 л на ден. Отпадъчните води е предвидено да бъдат отвеждани в септична яма. ПИ с № 011512, в който се предвижда изграждане на вилата е с площ 849 кв.м и начин на трайно ползване „Използваема ливада“. Над имота преминава електропровод 20kV.

РИОСВ – Смолян Ви уведомява, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-129/12.06.2014г., приложено към настоящето писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР постигане на целите на околната среда при спазване на условия посочени в становището.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т.12, буква „в“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстоящи съответно на около 105 и 90м, при ПИ с № 011512.